Մինչ կը կարդանք Տէր Յիսուսի պատմութիւնը դէպի խաչելութիւն, կը նկատենք, թէ ամէն ինչ կ'ընթանայ հերթով եւ որոշուած ձեւով: Յանկարծ կը նշմարենք, թէ նիւթին մէջ կը մտնէ անձ մը՝ Բարաբբա անունով, որուն մասին շատ բան չենք գիտեր, բացի անկէ, որ ան.

 • Ոճրագործ է:
 • Ըմբոստ է:
 • Ապստամբներու ղեկավար է:

Եթէ Տիրոջ եւ Անոր խաչելութեան արժէքներով կշռենք Բարաբբան, անոր անունը յիշելն անգամ շատ պիտի համարուի: Բայց երբ աւելի խորը երթանք եւ Տիրոջ սիրոյ ակնոցներով նայինք, հոն պիտի տեսնենք մե՛ր պատմութիւնը Տիրոջ հետ:

Պիղատոսի Բեմը

Յիսուսի դատը տեսնելէ եւ զԱյն անպարտ գտնելէ ետք, Պիղատոս կ'որոշէ՝ հրէական սուրբ օրուան աւանդութեան համաձայն, արձակել կապուած բանտարկեալ մը:

Պիղատոս կը կանգնի իր հռչակաւոր բեմին մէջտեղը եւ կը ներկայացնէ երկու անձեր.

 1. ՅԻՍՈՒՍ, կենդանի Աստուծոյ Որդին
 2. Բարաբբան, ըմբոստ եւ աւազակը

Պիղատոս կը հարցնէ ժողովուրդին. «[...] Ո՞ր մէկը կ'ուզէք, որ ազատ արձակեմ [...]» (Մտ 27.17):

Կարելի չէ Յիսուսի եւ Բարաբբայի միչեւ համեմատութիւն ընել: Ատիկա իրական հայհոյութիւն է: Բարաբբան.

 • Մարդասպան է:
 • Չար մարդ է:
 • Ծուռ եւ աւազակ է:
 • Արժանի է կապուելու:
 • Արժանի է խաչուելու:

Իսկ Տէր Յիսուս բարի, անմեղ, սուրբ եւ ողորմած էր եւ ուրիշ բան չըրաւ բացի.

 • ԲԺՇԿԵԼԷ
 • Վերահաստատելէ
 • Ազատելէ
 • Ազատագրելէ
 • Կոյրին աչքը բանալէ
 • Խուլին ականջը բանալէ
 • Կաղը եւ բորոտը բժշկելէ

Բայց երբ կը հարցնէ՝ «[...] Ո՞ր մէկը կ'ուզէք որ ազատ արձակեմ [...]», ժողովուրդը կ'ըսէ Բարաբբան (կարդա՛ Մտ 27.15-26):

Բարաբբան Կ'արձակուի

Մտ 27.15-26-ի դէպքէն ետք, Պիղատոս ստիպուած Բարաբբան կ'արձակէ շղթաներէն եւ ոտնակապերէն: Բարաբբան բեմէն վար կ'իջնէ ազատ.

 • Աւազակ բարեկամներուն կողմէն մեծ ընդունելութեամբ
 • Կարծելով, որ ամբոխին աղմուկը իր պատճառով էր:
 • Թերեւս ալ մտածեց, թէ ժողովուրդը կը սիրէր զինք:

Բարաբբայի Միտքերը

Արդեօք Բարաբբան պահ մը մտածե՞ց, ըսելով. «Ո՞վ է այս Յիսուսը, որուն փոխարէն զիս արձակեցին»: Ըստ երեւոյթին, ան մէկ բան գիտէր. «Ժողովուրդը զիս կը սիրէ»:

Բարաբբան խղճմտանք չունէր: Բնաւ տեղ մը չէ արձանագրուած, թէ ան կը դառնայ Յիսուսի կողմը՝ Անոր ըսելու համար՝ «Իմ ազատութիւնս ամբողջութեամբ Քեզի կը պարտիմ»:

Տէրը Գիտէր Բարաբբայի Ընելիքները

 • Աստուած գիտէր Բարաբբայի ընելիքները:
 • Յիսուս ալ Իր կարգին լուռ կեցաւ, որովհետեւ գիտէր Հօրը կամքը:
 • Կարծես Յիսուս ըսած ըլլար Հօրը՝ « Թող արձակեն Բարաբբան»:

Տէր Յիսուս գիտէր, թէ Հայրը պէտք էր Իրեն հետ վարուէր Բարաբբայի ստանալիք պատիժին համաձայն, որպէսզի կարենար Բարաբբայի հետ վարուիլ այնպէս ինչպէս կը վարուէր Յիսուսի անմեղութեան հետ:

Բարաբբան Կը Կարծէր, Թէ...

Բարաբբան կը կարծէր, թէ ժողովուրդն էր զինք ազատ արձակողը: Անշուշտ ոչ: Հապա երկնաւոր Հօր սէրն էր, որ զինք ազատ արձակեց: Երբ կը նայիմ այդ պատմութեան, կը նկատեմ, թէ Բարաբբան իրապէս.

 • Ես եմ:
 • Դուն ես:
 • Մենք ենք:

Պատմութենէն Եզրակացնենք…

Տեսնենք, թէ Աստուած ի՛նչպէս վարուեցաւ Բարաբբայի հետ եւ մենք ի՛նչպէս պիտի վարուէինք:

 • Աստուած ըսաւ՝ «Ես կը սիրեմ Բարաբբան»: Մենք պիտի ըսէինք. «Ան գէշ մարդ է»:
 • Աստուած ըսաւ. «Ես կը սիրեմ Բարաբբան եւ կ'ուզեմ, որ ան ազատ արձակուի»: Մենք պիտի ըսէինք. «Տէր, գիտես, որ ան պիտի չարժեւորէ քու ձրի պարգեւդ»:

Մինչ մենք մեղաւորներ էինք, Յիսուս մեռաւ մեզի համար: Աստուած Իր Որդին ղրկեց ինծի համար, նոյնիսկ եթէ ես չճանչնայի Աստուծոյ ձրի պարգեւը եւ հեռու մնայի Յիսուսէն: Աստուած կը սիրէ Բարաբբան եւ կը սիրէ ամէն տեսակի հաւատացեալները:

Շնորհքով Փրկուելէ ետք

Շնորհքով փրկուելէ ետք, մէկը կրնայ մտածել՝ «Լա՛ւ, հիմա շնորհքով փրկուեցայ, բայց այս խաւար աշխարհին մէջ տակաւին ունիմ կապանքներ: Ուրեմն, պէտք ունիմ զօրաւոր ինքնաշխատութեան, որպէսզի ազատ արձակուիմ»: Բայց այդ միտքերդ կը հակառակին Աւետարանի պատգամին:

Կը զգաս, թէ կապուա՞ծ ես այս կամ այն ցանկութեան, կամ մեղքի մէ՞ջ ես: Կը նկատես, որ կեանքդ կը ղեկավարուի անոնցմո՞վ: Գիտցիր, որ չես կրնար առանձին դէմ դնել մեղքի դժոխային ուժերուն, խթաններուն:

 • Բնաւ պիտի չյաջողիս ազատիլ առանձինդ:
 • Պարզապէս մէկ ուրիշ փորձող մը պիտի ըլլաս:
 • Քու մէջդ գոյութիւն չունի այդ բաներուն դէմ առանձին կենալու ուժը...

Ամուսնութիւնդ Վտանգուա՞ծ Է

Ի՞նչն է, որ պիտի փրկէ ամուսնութիւնդ: Բարիքնե՞րդ, սկզբունքնե՞րդ, նուիրո՞ւմդ պիտի փրկեն ամուսնութիւնդ կամ զաւակներդ: Միայն ՄԷԿ հոգի կայ, որ ատիկա կրնայ ընել, եւ Ան քու տեղդ առաւ խաչին վրայ: Միայն Յիսուս է, որ կը փրկէ, եւ Ան Պիղատոսի դիմաց լուռ կենալով ըսել ուզեց անոր՝ «զԻ՛ս առ Բարաբբային փոխարէն»:

Քանի՞ անգամ արդեօք կեցած ես այդ բեմին վրայ, Պիղատոսի եւ Յիսուսի կողքին Բարաբբան ներկայացնելով: Եւ յանկարծ սկսած են կապերդ քակել եւ ազատ արձակել քեզ, եւ դուն ըսած՝ «Ո՛չ, Տէ՛ր.

 • «Ես արժանի եմ պատիժին»:
 • «Ես յանցաւոր եմ»:
 • «Ես արժանի եմ ամօթին»:
 • «Ես արժանի եմ հետեւանքներու»:
 • «Ամուսնալուծութեան արժանի եմ»:
 • «Աղքատութեան արժանի եմ»:
 • «Հիւանդութեան արժանի եմ»:

… Բայց Յիսուս քեզի նայելով ըսած է՝ «Ո՛չ, Որդեակս.

 • «Ես քու տեղդ կը կրեմ»:
 • «Տո՛ւր ինծի քու մեղքերդ»:
 • «Տո՛ւր ինծի քու ցաւերդ»:

… Կամ ըսած ես.

 • «Ո՛չ, Տէր, շատ ամօթ կը զգամ»:
 • «Հապա եթէ նորէն սայթաքիմ»:
 • «Չեմ ուզեր Քեզ վիրաւորել, Տէր»:
 • «Քեզ շատ կը սիրեմ»:
 • «Չեմ ուզեր այլեւս մեղանչել»:

Բոլորս ալ այդպիսի զգացական եւ կրօնական ելեւէջային արտայայտութիւններ կ'ունենանք: Կը կարծենք, թէ կարգ մը մարդիկ ուրիշներէն աւելի լաւ են եւ այդ պատճառով օրհնուած են: Պէտք է բոլորս ալ հասնինք այն անկեղծ եզրակացութեան, թէ.

 • Միայն Անոր՝ Աստուծոյ վրայ պէտք է ըլլայ մեր կեդրոնացումը:
 • Պէտք չէ կարծել, թէ մեր նուիրումը եւ կրթութիւնը կրնան Անոր ընելիքը փոխարինել:
 • Կարեւորագոյն մարտահրաւէրը Աւետարանին հաւատալն է:

Երեւակայէ Սիրող Աստուածը

Կրնա՞ս երեւակայել Աստուած մը այդքան ԳԱՅԹԱԿՂԵՑՈՒՑԻՉ սիրով.

 • Շատ լայնատարած սիրով
 • Շատ խոր սիրով
 • Շատ ընդարձակ սիրով
 • Շատ բարձր սիրով
 • Շատ հիւրընկալ սիրով
 • Որ կը բացագանչէ. «Մեղքերդ իմ վրաս առնեմ»:

Ներուած եւ Ընդունուած

Շատ լաւ, տուի իմ մեղքերս Իրեն եւ հիմա կը կանգնիմ մեղքէն ներուած եւ Աստուծոյ կողմէ ընդունուած վիճակի մաքուր պարապութեան մէջ: Այսինքն՝ Յիսուս դէպի խաչ կ'երթայ, որուն ե՛ս արժանի եմ, Ան կ'երթայ այնտեղ խարազանուելու, մինչ ես ազատ արձակուած մարդ եմ: Ասով ալ կը զգամ Աստուծոյ սէրը, որ կ'ըսէ.

 • «Ապրէ քու կեանքդ»:
 • «Ես պիտի վճարեմ մեղքին գինը»:

Միշտ Յիսուս էր ազատողը եւ Յիսուս միշտ պիտի մնայ ազատողը: Յիսուսի աւետարանին զօրութենէն բացի ուրիշ ազատող բան մը գոյութիւն պիտի չունենայ երբեք: Անոր արիւնը անհրաժեշտ է քու փրկութեանդ համար: Անոր արիւնը անհրաժեշտ է քեզ կանգուն պահելու համար, մինչ կ’անցնիս մարտահրաւէրներէ, ցանկութիւններէ եւ մեղքէ: Յիսուս բաւարար է:

Նախորդ Հրապարակում Յարութիւն Եւ Յաղթութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Պահուած Յատուկ Ժամանակի եւ Գործի Համար (Գործք Առաքելոց 8.26-40)