Նախորդ Հրապարակում Ինծի Հետ Ըլլան՝ Ուր Որ Ըլլամ (Յովհաննու 17.24)
Յաջորդ Հրապարակում Ես Կ‘ուզեմ, Ես Յանձն Կ‘առնեմ (Յովհաննու 19.1-16)