Հակառակ որ Լիբանանը կը դիմագրաւէ իր ամենէն տագնապալի վիճակը տնտեսապէս, ինչպէս նաեւ ընկերային անխաղաղ վիճակ մը, Տէրը բնաւ չի դադրիր Իր ժողովուրդին հոգալէն։

Հոս կրնաք դիտել Րաֆֆի Պասմաճեանի վկայութիւնը, տագնապի ժամանակներու մէջ Աստուծոյ շնորհքին եւ օրհնութեան մասին, եւ թէ ինչպէս Աստուած առաջնորդեց զինք իւրաքանչիւր հանգրուանի մէջ, անցած երեք տարիներուն ընթացքին։

Նախորդ Հրապարակում Ի՛նչպէս Սամուէլը եւ Կարինէն Վայելեցին Յիսուսի Բժշկարար Զօրութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութեան Վկայութիւններ Հայաստանի Մեծամօր Եկեղեցիէն