Օգոստոս 24-էն 26, պատանեկան համագումարին ընթացքին, մենք, 15 պատանիներու հետ միասին հիանալի պահեր ապրեցանք՝ աղօթեցինք, խաղցանք եւ սորվեցանք ի՛նչպէս Քրիստոսի միացած մնալ եւ պտուղ բերել: Այդ երեք օրերուն ընթացքին Աստուծոյ զօրաւոր ներկայութիւնը կը տիրէր եւ բոլոր պատանիները Սուրբ Հոգիին հետ հիանալի հանդիպում մը ունեցան:
Բացի այդ, երեք պատանիներ բժշկուեցան երբ ապրեցան մեր մէջ գտնուող Քրիստոսի իշխանութեան փորձառութիւնը:

Նախորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2018, Պոսթըն
Յաջորդ Հրապարակում Ներքին Բժշկութեան Համագումար