Արա Պալճեանը եւ Էմմանուէլ Քէօմպէճեանը կը վկայեն, թէ ի՛նչպէս Աստուած դպաւ մարդոց կեանքերուն մինչ իրենք ծառայութեան դաշտին մէջ մարդոց կ'օգնէին եւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Բարի Լուրը կը տարածէին Օգոստոս 4-ի Պէյրութի պայթումէն ետք:

Նախորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Պարգեւ Սուրեսին Հետ Պէյրութի Պայթումէն Ետք
Յաջորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Գարլային եւ Թալինին Հետ