Պենտէկոստէն կը ներկայացնէ նոր դարաշրջանի մը սկիզբը, մինչ մենք կ'ոգեկոչենք  Սուրբ Հոգիին էջքը կրակէ լեզուներով՝ ապաշխարութեան եւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի միջոցաւ:

Զարմանալի բաներ կը պատահին երբ մենք կ'ուսուցանենք Աստուծոյ Խօսքը, եւ ինչպէս առաջին աշակերտները հաւաքուեցան՝ աղօթելու, այնպէս մեր եկեղեցին միաբանութեամբ տասնօրեայ պաշտամունք կատարեց Սուրբ Հոգիին հանդէպ նուիրումով եւ որպէս պատրաստութիւն Պենտէկոստէի Կիրակիին:

Կրնաք այստեղ հետեւիլ իւրաքանչիւր օրուան ծառայութեան՝

Միաբանութիւնը Եւ Դեւերուն Տասը Յանձնարարութիւնները

Եկեղեցին Լրեցնել Կ՛ուզեն - Հովիւ Վիգէն Սարգիս

Մեր Զէնքերը Կրողը - Հովիւ Սեպուհ Փամպուքեան

Քու Պենտէկոստէիդ Բանալին - Հովիւ Ռաֆֆի Պասմաճեան

Թշնամին Չ'ուզեր որ Աշակերտներ Ոտքի Ելլեն Ծառայելու - Հովիւ Դաւիթ Մաջուլեան

Անտեսանելի Թշնամիին Թիրախները

Ֆիզիքական Փոփոխութիւններուն Պատճառը

Պիղծ Ոգիներու Հինգ Ոլորտները

Դեւերուն Ներկայութեան Նշանները

Միտքերու Փոխանցումը

Սուրբ Հոգին Իրենց Խօսիլ Կու Տար

Նախորդ Հրապարակում Զատկվա Ձվի Մրցույթ
Յաջորդ Հրապարակում Մանուկներու Փառատօն 2021