Ի՞նչ է քու գլխաւոր պարտականութիւնդ երկրի ներկայ կացութեան մէջ:

  • Աստուծոյ Իշխանութիւնը
  • Հաւատացեալին Իշխանութիւնը
  • Աղօթքին Իշխանութիւնը
Նախորդ Հրապարակում Բացակայութեան Ուժը (Յհ 16.5-7,19)
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Եկաւ (Գրծ. 2.2-4)