Գրծ 1.8-ին մէջ կը կարդանք. «Բայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք [...]»:

Պէտք է ամէն օր օծուած ըլլանք, որովհետեւ բոլորս ալ օծութեան պակասը կը զգանք կամ կ'ունենանք:

Ի՞նչպէս կը ստանանք թարմ օծութիւն:

Ժղ 9.8-ին մէջ կը կարդանք՝ «Հանդերձներդ ամէն ատեն ճերմակ թող ըլլան ու գլխուդ վրայէն իւղը պակաս թող չըլլայ»:

 • «Հանդերձդ», այսինքն՝ ամբողջ Քրիստոնէական նուիրումդ եւ կեանքդ (հմմտ Յյտ 19.7-9, 6.9-11):
  • Ակնարկութիւն է նաեւ ամօթը գոցելու (հմմտ Յյտ 4.18):
 • Երբ Տէրը մեզ կ'օծէ թարմ օծութեամբ, մեր կեանքի գաւաթները «խիստ լեցուն» (Սղ 23.5) կը դարձնէ. «Իմ գլուխս իւղով կ'օծես իմ բաժակս խիստ լեցուն է»:
  • Տիրոջ մեզ օծելը կը խօսի ծառայելու իշխանութեան մասին:
 • Գլուխը իւղով օծելը, խորհրդանշաբար ակնարկութիւն է իշխանութեան:

Հանդերձներդ

Ժղ 9.8-ին մէջ կ'ըսէ՝ «Հանդերձներդ ամէն ատեն ճերմակ թող ըլլան»: Թարմ օծութիւնը կու գայ միայն երբ հանդերձներդ ճերմակ են: Այսինքն.

 • Երբ կ'ապրիս արդարկեանքը:
  • Արդարութիւնը օրինական իրաւունք մըն է, զոր կը ստանանք Տիրոջմէ՝ ապրելու համար արդար կեանքը գիտակցօրէն եւ զօրութեամբ (Հռ 5.1, 8.1-6):
  • Մեղաւորները չեն կրնար այդ առաւելութիւնը ունենալ:

Հաստատեց

 • «Վէվէօ՛» - Ամրացնել
 • Օծեց:
 • Թարմացի՛ր:

Բ.Կր 1.21-ի մէջ կը կարդանք, թէ Տէրը «[...] Քրիստոսով հաստատեց ու մեզ օծեց»:

«Հաստատեց» բառը յունարէն բնագիրին մէջ «վէվէօ՛» բառն է, որ կը գործածուի նաեւ որպէս «ամրացնել»: Ուրեմն մեզ կանչողը մեզ կը հաստատէ ինչպէս նաեւ կ'ամրացնէ մեզ:

 • Բոլոր հաւատացեալները կանչուած են օծուելու:
 • «Քրիստոնեայ» ինքնին կը նշանակէ օծեալ կամ օծուածներ:
 • Սա կը նշանակէ, թէ դուն պէտք է միշտ նորոգուիս եւ թարմանաս:

Ինքնաշարժին մէջ դրուած իւղին օրինակը առնենք, որ ատեն-ատեն կը փոխենք.

 • Եթէ իւղը չփոխես շարժակին աշխատանքը պիտի դժուարանայ եւ վերջապէս անիկա պիտի աւրուի:

Ուրեմն ոչ ոք կրնայ առանց թարմ օծութեան գործել:

Պօղոս կ'ըսէ. «[...] Սուրբ Հոգիով լեցուեցէք» (Եփ 5.18):

 • «Լեցուիլ» բառը կ'ակնարկէ ամէն օր թարմ օծութեամբ լեցուելուն եւ նորոգուելուն: Անիկա կը նշանակէ.
  • Մինչեւ վեր լեցուիլ
  • Գիտակցութեան հասցնիլ
  • Պաշտօնին մասին գիտակից լեցունութիւն շնորհել
  • Վաւերացնել

Ատոր համար, ամէն օր Տիրոջ հետ յարաբերութեան կարիքը ունինք. Տէրունական աղօթքին օրինակով՝ «Մեր ամէն օրուան հացը այսօր ալ մեզի տուր» (Մտ 6.11):

Խօսքը եւ Իւղը

 • Տիրոջ հետ ըլլանք
 • Խօսքը ուտենք մեղրի պէս
 • Իւղով օծուինք՝ ծառայելու համար

Ամէն օր խնդրենք Հօրմէն, որ տայ մեզի ոչ միայն խօսքը, հապա նաեւ՝ իւղը, օծութիւնը:

Բ.Օր 32.13-ին մէջ կը կարդանք. «Զանիկա երկրի ԲԱՐՁՐ տեղերուն վրայ հանեց, որպէսզի արտերուն պտուղը ուտէ ու անոր վէմէն՝ մեղր ու ապարաժ վէմէն իւղ ծծել տուաւ» (շեշտադրումը՝ մեր կողմէ):

 • Բարձր տեղ, այսինքն՝ Աստուծոյ հետ ըլլանք
 • Մեղր, այսինքն՝ խօսք
 • Իւղ, այսինքն՝ օծութիւն

Օծութիւնը

Ա.Յհ 2.27-ին մէջ առաքեալը կը պարզէ, թէ օծութիւնը, զոր Քրիստոսէն ընդունեցինք ԻՐՄԷ է, այսինքն՝ Ինքն է եւ ոչ թէ Իր ունեցածէն, որ մեզի տուաւ: Մեզի տալով, Իր ունեցածէն չպակսեցաւ: Ուրեմն մեր օծութիւնը Իրմէ է մեզի՝ աստուածաշնչական իւրաքանչիւր խօսքի հոգեւոր փորձառութիւնը սորվեցնելու համար:

 • Քու մէջդ կը բնակի: Սուրբ Հոգին Անոր չէ տրուած քանակով, հապա ամբողջապէս (Յհ 3.34): Քու լեցունութիւնդ կու գայ Անոր լեցունութենէն (Կղ 2.9-10):
 • Քու մէջդ ըլլալը քեզի կը սորվեցնէ:
 • Իսկ քու վրադ ըլլալը կ'օգնէ, որ ծառայես: Առանց այդ օծութեան, չենք կրնար ծառայել:

Օծութիւնը եւ Արիւնը

 1. Լուացուէ՛

Յիշուած օծութիւնը կ'աւելնայ եւ կը մնայ միայն Քրիստոսի թափած անգին արիւնով:

Հռութ 3.3-ին մէջ կը կարդանք. «Դուն լուացուէ՛ ու իւղով օծուէ՛ եւ լաթերդ հագի՛ր ու կալը իջի՛ր եւ մինչեւ որ ուտելն ու խմելը չլմնցնէ, այն մարդուն մի՛ յայտնուիր»:

Լուացուէ՛ եւ իւղով օծուէ՛, կ'ըսէ:

 • Չես կրնար թարմ օծութիւն ստանալ եթէ լուացուած չես: Այսինքն՝ ամէն օր լուացուած Յիսուսի փրկարար արիւնով:
 1. Խօսքո՛վ Լեցուէ

Յոբ 29.6-ի մէջ կ’ըսէ՝ «Երբ իմ ճամբաներս կոգիով կը թրջէի ու ապառաժէն ինծի համար ձէթի հեղեղներ կը վազէին»:

 • Երբ Տիրոջ Խօսքը կը լսես եւ Անոր ճամբաներուն մէջ կը քալես, ժայռէն՝ Տիրոջմէն, թարմ օծութիւնը հեղեղի պէս պիտի հոսի:

Նախ խնդրէ՛ Տիրոջմէ, որ մաքրէ քեզ, եւ միաժամանակ խոստովանէ՛ մեղքերդ եւ յանցանքներդ ամէն օր:

Եթէ չխոստովանինք եւ չմաքրուինք արիւնով, Խօսքը կարդալէն բան մը պիտի չհասկնանք:

 1. Յարատեւ Աղօթէ՛

Հալածանքները շատ անգամ կ'օգնեն մեզի թարմ եւ նոր օծութիւն ստանալու:

 • Երբ հալածանք, ճնշում եւ դժուարութիւն ունենաս, օգնութիւն ստանալու համար բաց կ'ըլլաս: Ատիկա կը նշանակէ, թէ դուն թարմ օծութիւն խնդրելու եւ ստանալու ներքին պատրաս վիճակը ունիս եւ հետեւաբար կրնաս այդ պապակէն աղաղակել:
 • Կէս սիրտով աղօթքը լման չ'օրհնուիր:
 • Գրծ 4.23-31 - Աղօթեցին պէտքէ մը մղուած՝ Խօսքին կառչած եւ Տիրոջ վստահելով:

Տէրը կ'ուզէ քեզ օրհնել եւ քեզմով երկիրը փոխել: Կառչէ՛ Խօսքին եւ մաքրուէ՛ արիւնով, եւ Սուրբ Հոգին զօրութեամբ պիտի լեցնէ քեզ:

Նախորդ Հրապարակում Աւետարանչութեան Զօրութիւնը եւ Սուրբ Հոգիին Ազդեցութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Պալատականին Որդիին Բժշկութիւնը (Յովհաննու 4.43-54)