Հռ 3.22-ն կ'ըսէ, թէ «Առանց խտրութեան, բոլոր անոնք, որոնք Քրիստոս Յիսուսի կը հաւատան, Աստուծոյ առջեւ կ'արդարանան»: Աստուած կ'արդարացնէ ձրիօրէն պարգեւած շնորհքովը, Քրիստոս Յիսուսի փրկագործութեան միջոցաւ:

Հռ 4.16-ը կ'ըսէ թէ հաւատքով է, որ ժառանգորդ կը դառնանք:

Ի՞նչ կը նշանակէ հաւատք, բնագիրին համաձայն, եւ ի՞նչ է այն շնորհքը զոր կը վայելենք, Քրիստոսի հաւատալով:

Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Թագաւորութեան Օրէնքը
Յաջորդ Հրապարակում Արդարացածներուն Ինքնութիւնը