Տիրոջ փրկելու ձեւին դիմաց խոնարհեցան եւ երկրպագութիւն ըրին

Այսօր քրիստոնեաները Տիրոջ փրկագործութեան, զոհողութեան եւ արիւնով մեզ փրկելուն ու նոր ուխտի մը արժանացնելուն, Սուրբ Հոգին ղրկելուն եւ մեր մահկանացու մարմինները բժշկելուն, մեր ցանկութիւններէն ազատելուն եւ մեզի ազատութիւն տալուն համար պէտք է մշակենք խոնարհելու եւ երկրպագութիւն ընելու սովորութիւն եւ վարժութիւն մեր շունչով եւ մարմինով, ճիշդ ինչպէս մեր հոգիին մէջ կ'ընենք...

Նախորդ Հրապարակում Մովսէսի Կոչումը
Յաջորդ Հրապարակում «Դուն Ա՞ն Ես [...] Թէ Ուրիշի Մը Սպասենք» (Մտ 11.3)