Քրիստոնեային իսկական արժէքը Աստուծոյ Խօսքին մէջ է:
Պետրոս իր վախին, անկարողութեան եւ փոթորիկին դէմ կեցաւ Տիրոջ խօսքով. Տիրոջ սոսկ «եկո՛ւր» ըսելովը:
Տէր Յիսուս, Իր երկրաւոր առաքելութեան ընթացքին, Հօրմէն կը լսէր և կը կատարէր (Յհ 14.49):

Մենք կանչուած ենք Յիսուսի նմանելու և զԻնք ներկայացնելու:
Քրիստոսի մարդանալով, Աստուծոյ Խօսքը արտայայտուեցաւ մարմինով (Յհ 1.14): Այսօր «Աստուծոյ խօսքը կենդանի է ու զօրեղ և ամէն երկսայրի սուրէ կտրուկ» (եբր 4.12) , և երբ մեր արժէքը Անով կ'որոշենք, Պետրոսի նման, անկախ պայմաններէն, ջուրին երեսը պիտի ծփանք:

Ի՞նչ է սակայն խօսքը գործնականապէս մեր մէջ կենդանացած տեսնելու միջոցը:

Նախորդ Հրապարակում Ի՞նչ Կը նշանակէ Մտնել Տիրոջ Ներկայութեան Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Մի՛ Սիրեր Աշխարհը - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան