Եբրայեցի 4.16- ը կ'ըսէ որ համարձակութեամբ մօտենանք շնորհքի աթոռին:

Մենք իրաւունքը ստացած ըլլալով հանդերձ, շատ անգամ այս համարին համաձայն չենք ապրիր: Աստուծաշունչը մեզի կը տեղեկացնէ մեր իրաւունքները, որպէսզի չարտօնենք որ ատոնք մեզմէ առնուին:

Քրիստոսով Աստուծոյ ժառանգորդ ենք եւ Աստուած կ'ուզէ որ ճանչնանք մեզի տրուածը ու վայելենք: Աստուծաշունչին համաձայն շնորհքի զաւակներ ենք եւ կրնանք ձեռք բերել այն ինչ որ առաջ իրաւունք չունէինք ունենալու: Այլեւս օրէնքի տակ չենք, այլ կ'ապրինք շնորհքի տակ ու մեզի տրուած շնորհքին համաձայն (Հռ 6.14): Այլեւս դատապարտութեան ենթակայ չենք եւ դատապարտութեան կեանքի սկզբունքներուն համաձայն չենք ապրիր,այլ Սուրբ Հոգիին տուած կեանքի օրէնքներուն համաձայն (Հռ 8.1-3):

Այլեւս մեր վրայ մահը չիշխեր այլ շնորհքը եւ մենք կրնանք համարձակութեամբ մօտենալ շնորհքի աթոռին, այն աթոռին որմէ Ադամ մեղքի պատճառով հեռացած էր:

Ի՞նչ կը նշանակէ համարձակութեամբ մօտենալ:

Շատ անգամ մարդիկ համարձակ չեն, որովհետեւ կը վախնան, կ'ամչնան, կամ որովհետեւ վարժուած չեն: Ուրիշ ծայրահեղութիւն մըն ալ կը նկատենք, երբ քիչ մը զօրաւոր նկարագիրով մարդիկ ամէն կողմէ բաներ կը խօսին, եւ շուրջինները կը կարծեն որ այդ անձը համարձակ է: Բայց շատ անգամ ատիկա իրական համարձակութիւն չըլլար:

Առաջին պարագային համարձակութիւնը կորսուած է. Օգնող չէ եղած որպէսզի աճի եւ զարգանայ: Երկրորդ պարագային անձը երեւութապէս համարձակութիւն ունի, բայց ատիկա կը գործածէ սխալ ձեւով:

Եկեղեցիին գործն է Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ յաջողութիւն բերելու համար ճիշդ համարձակութիւնը սորվեցնել:

Ի՞նչ է ճիշդ համարձակութիւնը

Համարձակութիւն նաեւ կը նշանակէ վստահութիւն, առանց կասկածի՝ քու անձիդ եւ կարողութիւններուդ հաւատալով: Ինչ ալ ըլլան պայմաննները, պէտք է հասնինք այն մակարդակին որ մեր անձին հանդէպ հաւատք ունենանք եւ մեր կարողութիւններուն վստահինք:

Համարձակութիւնը նաեւ կու տայ գործ մը ամբողջացնելու իշխանութիւնը:

Բայց արդեօք այս համարձակութիւնը, ինքնավստահութիւնը, իշխանութիւնը ի՞նչ հիմերու, վարդապետութեան եւ սկզբունքներու վրայ շինուած է: Արդեօք շինուած է սխալ սկզբունքներու վրայ (եւ դարձուցած է գորոզ, հպարտ, ինքնահաւան, բամբասոտ), կամ ունի՞մ իրական ինքնավստահութիւն, ընելու համար արդարը եւ ճշմարիտը:

Համարձակութիւնը կու գայ Տիրոջմէն

Համարձակութիւնը կամ վստահութիւնը սխալ գործածելու չենք: Կարեւոր է ճանչնանք որ ատիկա սեփականութիւն չէ, այլ կու գայ Աստուծմէ:

Վստահութիւնը բան մըն է որ կը կազմուի: Վստահութիւնը հետեւաբար բան մըն է զոր փոխ կ'առնենք, եւ ոչ թէ բան մը զոր միշտ ունեցած ենք եւ միշտ կ'ունենանք:

Վստահութիւնը եւ համարձակութիւնը կ'ընգրկեն նաեւ անկեղծութիւնը: Պէտք է ըլլանք անկեղծ մեր անձին հանդէպ, ինչպէս նաեւ մեր չորս կողմիններուն հանդէպ: Առանց անկեղծութեան, համարձակութիւնը կու գայ մեր եսէն, բնաւորութենէն:

Համարձակութիւնը կու գայ նաեւ ազատութենէն: Բ.Կր 3.17-18 կ'ըսէ «Հոն ուր Սուրբ Հոգին կայ, հոն ազատութիւն է»: Կարեւոր է ներքնապէս ճանչնանք մեր ազատութիւնը, զոր բնաւ պայմաններէն կախեալ չէ:

Համարձակ ըլլալ կը նշանակէ ըլլալ քաջ: Պիտի չվախնանք քայլ առնելէ, ճանչնալով որ ատիկա միակ ձեւն է փորձառութիւն շաճելու:

Համարձակ ըլլալ նաեւ կը նշանակէ ըլլալ յանդուգն՝ ինչպէս Յովնաթան էր: Յովնաթան եւ իր նետերը կրող պատանին յարձակեցան թշնամիին բանակին վրայ Տիրոջ վստահելով եւ անոնք յաջողութիւն գտան:

Ի՞նչ ձեւով օգտուինք Տէր Յիսուսի մեզի տուած փրկագործութենէն (Եբր 10.19-25)

Մենք այլեւս Յիսուսի փրկագործութեամբ ազատ ենք սրբարան մտնելու, որովհետեւ Յիսուս ճամբան բացաւ: Հետեւաբար,

  • «անկեղծ սրտով եւ վստահութեամբ, լեցուն հաւատքով մօտենանք Աստուծոյ: Մեր սիրտերը մաքրած խղճմտանքը ծանրացնող յանցանքներէն եւ մեր մարմինները մաքուր ջուրով լուացած»:
  • «Այս բաները ընելով անխախտ պահենք այն յոյսը որ կը դաւանինք վստահ ըլլալով որ Աստուած հաւատարիմ է իր խոստումին»:
  • Բնաւ չդադրինք պաշտամունքի հաւաքոյթներուն մասնակցելէ, ինչպէս ոմանք սովորութիւն ըրեր են: Ընդհակառակը, այդ ուղղութեամբ աւելի եւս յորդորենք իրարու քանի կը տեսնենք թէ Տէրոջ օրը կը մօտենայ:

Պէտք է ուշադիր ըլլանք մեր ներքին աշխարհի ճիշդ կառուցելու համար, որպէսզի Աստուծոյ ներկայութեան մտնելու համարձակութիւնը զօրացնենք:

Մենք շատ անգամ կը տառապինք, որովհետեւ Աստուծոյ սէրը եւ կեցուածքը մեզի հանդէպ ճիշդ հասկցած չենք ըլլար:

Եսթեր թագուհին ծոմով աղօքթով պատրաստուեցաւ եւ ապա իր թագաւորական զգեստներով թագաւորին առջեւ կանգնեցաւ: Մենք եւս եզեկիէլ 16-ին համաձայն, Քրիստոսով զգեստաւորուած ենք, զինուած ենք եւ գեղեցիկ ենք երկնքի թագաւորութեան զարդերով: Երբ Աստուծոյ առջեւ կ'երթանք Անոր շնորհքը վայելելու, պէտք ունինք ատիկա գործածելու:

Թագաւորը անմիջապէս պատրաստ էր Եսթերին ուզածը իրեն տալու: Մենք եւս պէտք ունինք ունինք գիտնալու, որ շնորհքը Աստուծոյ մէջ է եւ մենք այսօր շնորհքի տակ ենք: Կը մնայ որ ճանչնանք մեզ սիրող եւ մեզի համար իր արիւնը թափող թագաւորին սէրը, եւ համարձակութեամբ իր ներկայութեան կենանք:

Նախորդ Հրապարակում «[…] Դուն շատ արիւն թափեցիր ու մեծ պատերազմներ ըրիր […]» (Ա.Մնացորդաց 22.8)
Յաջորդ Հրապարակում Ճանչնալ Մեր Կեանքը Քրիստոսով (Մարկոս 6.17)