Տէրը արդէն իսկ յաղթած է եւ մենք այդ մէկը գիտնալով՝ բժշկութիւն կ'ակնկալենք: Սակայն մեր այդ հաւատացած բաները իրականացած տեսնելու համար, կան կարգ մը բաներ, որոնց գիտակից պէտք է ըլլանք եւ զանոնք յանձն առնենք:

Այս հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ Աստուծոյ զօրութիւնը ներկայ էր բժշկելու համար, բայց բժշկութիւնը կատարուելու համար կային երկու նախապայմաններ, որոնք կիրարկուեցան.

  1. Մարդիկը «հաւատացին»,
  2. Քրիստոսի կողմէ «Խօսքը կեանքի վերածելու համար աշխատանք տարուեցաւ»:

Այսօր Յիսուս նոյնը կ'ուզէ ընել եւ մենք պէտք է ակնկալենք, որ Աստուծոյ խոստումը մարդանայ (Յհ 1.1,14): Աստուծոյ խօսքը երբ կու գայ, ընելիք մը ունի եւ ապարդիւն պիտի չվերադառնայ մինչեւ որ զայն ղրկողին կամքը կատարուի (Ես 55.9-10):

Յիսուսի մօտեցողները գիտէին, թէ Անոր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը (զօրութիւնը) կար, եւ թէ Ան պատրաստ էր բժշկելու (Ղկ 5.18): Անոնք թոյլ չտուին, որ որեւէ բան արգելք ըլլայ իրենց ներս՝ Յիսուսի ներկայութեան մտնելուն (19), եւ երբ ներս մտնելու ճամբայ չգտան, անդամալոյծը տանիքէն իջեցուցին Յիսուսի առջեւ:

Այս մարդիկը «ոչ»-ը մերժեցին, որովհետեւ որոշած էին հասնիլ Յիսուսի: Մենք ալ Յիսուսի առջեւ գալու համար պէտք է նոյն հաւատքի յամարութիւնը ունենանք, միշտ իբրեւ նպատակակէտ ունենալով Յիսուսը եւ Անոր բոլոր խոստումները:

(Ղկ 5.20-25) Աստուած Իր բժշկող զօրութեան ներկայութիւնը եւ Իր պատրաստակամութիւնը յայտեց Յիսուսի միջոցաւ եւ անդամալոյծին հաւատքը տեսնելով ներեց անոր մեղքերը: Հրեաները համոզուած էին, թէ հիւանդութիւնը մեղքի հետեւանք է: Յիսուս՝ մարդոց հաւատքը իբրեւ միջոց գործածելով, ներեց անդամալոյծին մեղքերը եւ զօրութիւն փոխանցեց անոր:

Մարդոց հաւատքը տեսնելով, Յիսուս անոնց հրամցուց հաւատքի պտուղը եւ յայտարարեց հաւատքի միջոցաւ ըլլալիքը: Երբ անդամալոյծը բժշկուեցաւ, ամէն մարդ զարմացաւ (Մտ 9.8), ապշեցաւ (Մր 2.12: Ղկ 5.26) եւ մարդիկը փառք տուին Աստուծոյ (Մր 2.12: Ղկ 5.26):

Այսօր Աստուած իր բժշկող զօրութեան ներկայութիւնը եւ պատրաստակամութիւնը կը յայտնէ մեր միջոցաւ: Երբ, Յիսուսի նման, մարդոց հաւատքին դիմաց հաւատքի պտուղը հռչակենք՝ Տէրը պիտի փառաւորուի:

Նախորդ Հրապարակում Միութեան Բնոյթը
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Ներկայութեան Մէջ Ըլլալու Համար