Կը զմայլինք մեր Աստուծոյ գործերուն վրայ, երբ հետզհետէ խորանալով աւելի կը ճանչնանք ու կը նկատենք, թէ իրապէս.«[ Յիսուսով] ամէն բան ստեղծուեցաւ, […] ամէն բան անով հաստատ կը կենայ» (Կղ 1.16-17):

Եւ Հռ 1.20- ին համաձայն, «Քանզի աներեւոյթ բաները աշխարհի սկիզբէն ստեղծուածներովը կ'իմացուին, կը տեսնուին, այսինքն իր մշտնջենաւոր զօրութիւնը եւ աստուածութիւնը, որպէսզի անպատասխանի մնան»:

Փրկիչը Հին Կտակարանին Մէջ

Հին Կտակարանին մէջ կան 330 մարգարէութիւններ, որոնք ուղղակիօրէն կ‘անդրադառնան Փրկիչին կեանքին, անձին եւ առաքելութեան:

Համաշխարհային վիճակագրութիւն մը ցոյց տուած թէ անձի մը ամբողջ կեանքին ընթացքին 330 մարգարէութիւններէն միայն ութ հատը կատարուելուն հաւանականութիւնը մէկ առ հարիւր քառիլիոն է (1/100,000,000,000,000,000):

Սակայն Նոր Կտակարանը կը հաստատէ, թէ Տէր Յիսուսի երկրաւոր առաքելութեան ընթացքին 330-ը մէկ առ մէկ կատարուեցան, մանաւանդ մէկ օրուան ընթացքին՝ 21 հատ կատարուեցան:

Ուսումնասիրութիւն Ծննդաբերութեան Մասին

Յունիս 2013-ին, Տէրը յայտնած էր որ ծննդաբերութեան մասին գիտական եւ ֆիզիքական ուսումնասիրութիւն կատարեմ: Այդ ուսումնասիրութեամբ մէջտեղ եկաւ թէ Մարիամ հաւատքով ստացած էր Y chromosome-ը Յիսուս մանուկը ծնելու համար:

Յիսուսի օրերուն, աշխարհի բնակչութիւնը մօտ երեք հարիւր միլիոն էր: Միւս կողմէ, սեռային յարաբերութեան ընթացքին, երեք հարիւր միլիոն սերմեր իգափող կը մտնեն:

Պատահակա՞ն, թէ՝ «Խօսքերու Կատարում»:

Ոչ ոք կրցաւ աշխարհէն անցնելով հասնիլ սահմանուած Կեանքին, բացի Տէր Յիսուսէն, որ ծնաւ կոյսէն եւ ապրեցաւ անմեղութեամբ: Ան մեռաւ մեր փրկութեան համար, թաղուեցաւ եւ երրորդ օրը յարութիւն առաւ ու յաղթեց մահուան (ճիշդ ինչպէս դէպի ձուիկ գացող երեք հարիւր միլիոն սերմերէն միայն մէկը կ’անցնի՝ կեանքի համար):

Ան համբարձաւ եւ ապա խոստումներուն համաձայն՝ Սուրբ Հոգին ղրկեց, որպէսզի բոլոր հաւատացողներս կեանք ունենանք՝ վերստին ծնելով:

Նախորդ Հրապարակում Քարոզել, Լսել, Հաւատալ եւ Կանչել (Հռոմայեցիս 10.14)
Յաջորդ Հրապարակում Հրաշքդ Հետապնդէ՛, Հրաշքդ Փնտռէ՛