Նախորդ Հրապարակում Ընտանիքին եւ Զոյքերուն Տրուած Պատիւը Տիրոջմով
Յաջորդ Հրապարակում Յարութիւն, Հոգեգալուստ եւ Հոգիով Լեցուն Կեանք (Գործք Առաքելոց 1--2)