«[…] Յիսուս ասիկա կ'ըսէր Հոգիին համար, որ ԻՐԵՆ ՀԱՒԱՏԱՑՈՂՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ԸՆԴՈՒՆԷԻՆ […]» (Յհ 7.37-39):

Ի՞նչ պիտի «ԸՆԴՈՒՆԷԻՆ» (հմմտ Գրծ 2.38): «Ո՛վ որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ գիրքը կ'ըսէ “Անոր սիրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բխին”» (Յհ 7.38):

Տէր Յիսուսի առաջարկած խօսքը՝ վարդապետութիւնը ընդունողները պիտի ստանային Սուրբ Հոգին, որ իրենց սիրտին մէջ պիտի գործէր «կենսատու ջուրի» գետերու պէս:

Կենսատու ջուրի գետերը ունին զանազան տեսակի բացատրութիւններ ինչպէս նաեւ հաւատացեալին ներսիդին գործելնուն իբրեւ արդիւնք յառաջ բերելիք լաւութիւններ:

Նախորդ Հրապարակում Երբ Յիսուս Կը Զգուշանայ (Յովհաննու 7.1-14)
Յաջորդ Հրապարակում Լսէ՛ Ի՞նչ Կ՚ըսէ