Յիսուսի նպատակը հոգեւոր արթնութիւն բերել եւ Քրիստոնեային կենցաղը Աստուծոյ սկզբունքներուն վրայ հիմնելն էր:

Յիսուս կը խօսի շնութեան մասին: Շնութիւնը.

  • կ'ակնարկէ ամուսնացածներուն, որոնք բացի իրենց կողակիցէն յարաբերութիւն կ'ունենան նաեւ ուրիշի մը հետ:
  • Կ'ակնարկէ նաեւ անոնց որոնք իրենց կիներուն միջոցաւ կ'առաջնորդուին կռապաշտութեան:
  • կը նշանակէ նաեւ ուտել բան մը, որ նուիրուած է կուռքերուն, այսինքն՝ ուտել «դեւերուն կերակուրը»:

Դաւիթի կեանքին օրինակով, շնութիւնը թագաւորութիւններ կը քանդէ (Բ. Թգ 11—12): Շնութիւնը շատ դառն բան մըն է, որմէ պէտք է զգուշանանք:

Յիսուս կ'ըսէ, թէ ցանկութեամբ նայողը արդէն իսկ կը շնայ (28): Յիսուս այսպիսով ցոյց կու տայ, թէ շնութիւնը արտաքին բան մը ըլլալէն անդին է եւ կը սկսի սիրտին մէջ եւ սիրտին ներքին մղումէն:

Յիսուս նաեւ կը զգուշացնէ գայթակղութեան հոգիէն: Գայթակղութիւն, Յունարէնով «սքանտալիզօ», կը նշանակէ.

  • Մերժել ճանչնալ իշխանութիւնը կամ անոր համաձայն չըլլալ:
  • Չվստահիլ մէկու մը, որուն կը վստահէինք կամ անկէ հեռանալ:
  • Ճամբու վրայ գտնուող արգելք, որուն վրայէն երբ քալենք՝ կ'իյնանք:

Թշնամին գայթակղութեան հոգիին միջոցաւ կ'աշխատի, որպէսզի Աստուծոյ իշխանութիւնը մերժենք, Անոր չվստահինք ու Իրմէ հեռանանք:

Յիսուսկը պատուիրէ մեզմէ անջատել մեզ գայթակղեցնող անդամը (30):

Այս ուսուցումով, Յիսուս շեշտ կը դնէ մեր մարմինը Տիրոջ նուիրուած ու մաքուր պահելուն վրայ: Ան կ'ուզէր Քրիստոնեային նուիրումը հարազատ եւ ազդու դարձնել, որովհետեւ միայն ա՛յն ատեն է որ որեւէ բան չի կրնար մեզ զրկել Աստուծոյ երեսը տեսնելէն:

Նախորդ Հրապարակում Բարձրացիր եւ Կառուցէ
Յաջորդ Հրապարակում Ժամանակ, Ծառայութիւն եւ Հնազանդութիւն