Տէրը խօսք մը կը խօսի Ես 61.1–4-ին մէջ, զոր Տէր Յիսուս Նազարէթի ժողովարանին մէջ խօսած ատեն կը մէջբերէ՝ Իր Անձին վերագրելով զանիկա (Ղկ 4.16–21):

Այս համարին յետին միտքը Յոբելեան տարին է, որ նկարագրուած է Ղւ 25.7-ին մէջ:

 • Եօթը տարի անգամ մը, Հրեաները «Շաբաթ»ի օրինակով իրենց հողին հանգիստ կու տային:
 • Եօթը եօթնեակէն, այսինքն՝ քառասուն իննը տարի ետք, յիսուներորդ տարին կը տօնէին իբրեւ «Յոբելեան» տարի:
  • Այդ տարուան ընթացքի բոլոր պարտքերը կը ներուէին. հողերը ետ կը վերադարձուէին իրենց տէրերուն:
  • Գերիները ազատ կ'արձակուէին:
  • Իւրաքանչիւր անձ նոր սկիզբ մը կը ստանար:

Երբ կը հաւատանք եւ կ'ընդունինք Յիսուսը, Անով կ'ապրինք մեր հոգեւոր «Յոբելեան» տարին:

 • Կ'ազատագրուինք կապանքներէ:
 • Մեր հոգեւոր պարտքերը վճարուած կ'ըլլան:
 • Կ'ապրինք Տիրոջ հաճելի տարուայ ժամանակին մէջ:
 • Սուգի մոխիրին փոխարէն, Ան մեր գլխուն դրաւ փառքի թագը, որովհետեւ Ան մեզ թագաւորներ ըրաւ, ըստ Յյտ 1.6-ին:
 • Մենք Անոր Հոգիով եղանք օծեալներ եւ հագանք արդարութեան պատմուճան (Ա.Յհ 2.20: Ես 61.3,10):

Իսրայէլի որդիները՝ թէեւ տերեւները թառամած բեւեկնիի եւ ջուր չունեցող պարտէզի պէս էին (Ես 1.30), սակայն Թագաւորութեան մէջ եղան.

 • Ջրարբի պարտէզի պէս (Ես 58.11)
 • Եւ արդարութեան բեւեկնիներ (Ես 61.3)
 • Բոլոր հաւատացեալները կանչուած են ջուրի ճամբաները տնկուած ծառի պէս ըլլալու (Սղ 1.1-3), Տիրոջ փառքին համար (Ես 61.3):

Մեզի ուղղուած Իր այս տարուան պատգամին միջոցաւ, Տէրը իմ եւ Կեանքի Աղբիւր եկեղեցիին վրայ հռչակեց «Յոբելեան» տարին:

 • Սուրբ Հոգիով նորոգելու (Սղ 104.30)
  • Հոգեւոր եւ նիւթական աղքատութեան փոխարէն, յաջողութեան աւետիսը տալու (1)
  • Ներքին եւ արտաքին վէրքերու բժշկութիւն ստանալու
  • Մոլութիւններէն ազատելու
  • Կապանքներէն ազատելու
  • Քեզ մխիթարելու եւ սուգդ ուրախութեամբ փոխելու (2)
  • Սուգի մոխիրին փոխարէն փառքի պսակը հագցնելու (3)
  • Սուգի փոխարէն ուրախութիւն տալու
  • Կոտրած եւ վիրաւորուած հոգիի փոխարէն, գովութեան եւ արդարութեան պատմուճան հագցնելու
  • Հին աւերակները շինելու (4)
  • Կործանուած բաները վերականգնելու
  • Դարերէ ի վեր ժառանգուած աւերակները նորոգելու

Թէեւ թառամած բեւեկնիի եւ չորցած պարտէզի պէս ըլլաս, բայց այս տարի կանչուած ես ըլլալու.

 • Ջրարբի պարտէզի պէս
 • Եւ արդարութեան բեւեկնիի պէս
Նախորդ Հրապարակում Աւետելու Կարեւորութիւնը (Փիլիպպեցիս 1.1-30)
Յաջորդ Հրապարակում Գերագոյն Աւետիսը (Ղուկաս 1.5-25)