Այս գլուխին մէջ, Պօղոս կը հետապնդէ հիմնական երկու նպատակներ:

  1. Հիանալի առանձնաշնորհում մըն է Քրիստոնեայ ըլլալը: Մեր արդարանալը միայն երկինք երթալու խոստում մը չէ, հապա ներկայ ժամանակին օրհնութեան աղբիւրը վայելելու համար է:
  2. Արդարութիւնը եւ օրհնութիւնները մնայուն են: Պօղոս կը փորձէ հաստատել, թէ արդարութիւնը չի կորսուիր, ինչ ալ ըլլան պայմանները:

«Արդ՝ մենք հաւատալով արդարացած ըլլալով՝ խաղաղութիւն ունինք Աստուծոյ հետ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով » (Հռ 5.1):

Խաղաղութիւն՝ Աստուծոյ հետ

Եսայի երկու համարներու միջոցաւ կը պարզաբանէ խաղաղութեան գաղափարը՝

  • «Ամբարիշտները խաղաղութիւն պիտի չունենան. կ՝ըսէ Տէրը» (48.22):
  • «[...] Արդարութեան գործը՝ խաղաղութիւն ու արդարութեան արդիւնքը հանգիստ ու ապահովութիւն պիտի ըլլայ յաւիտեան » (32.17):

Դատապարտութեան ենթակայ անձը մեղաւոր է եւ հետեւաբար՝ Աստուծոյ հետ պատերազմի մէջ, մինչ արդարացածին եւ Աստուծոյ միջեւ խաղաղութիւն կայ:

Մօտենալ Աստուծոյ (Հռ 5.2)

Տաճարին օրերուն, վարագոյրէն անդին չէին կրնար անցնիլ՝ Տիրոջ ներկայութեան մտնելու համար: Քրիստոսի միջոցաւ կը մօտենանք Աստուծոյ շնորհքին, որովհետեւ պատը վերցուեցաւ (Մտ 27.51: Եփ 2.14) եւ մուտքը բոլորին արտօնուած է (Եփ 2.18: Եբր 10.19-25), վայելելու համար աներեւակայելի բարիքները (Եփ 1.7, 2.4, 3.8):

Մենք այսօր Աստուծոյ Փառքին Յոյսով Կը Պարծենանք (2): Ասիկա կը նշանակէ, թէ՝

  • Աստուծոյ հետ խաղաղութիւնը կը հոգայ «անցեալ»ին:
  • Աստուծոյ ներկայութեան մտնելը կը հոգայ «ներկայ»ին:
  • Աստուծոյ փառքին յոյսով պարծենալը՝ ուրախանալը, կը հոգայ «ապագայ»ին:

Ներկայէն մինչեւ ապագայ հասնիլը հովանաւորուած պիտի ըլլայ Աստուծոյ փառքով:

Քրիստոնէական Նկարագիր (Հռ 5.3-4)

Արդարանալ չի նշանակեր՝ փախչիլ նեղութենէն եւ փորձութենէն:

«[...] Աշխարհի մէջ նեղութիւն պիտի ունենաք [...]» (Յհ 16.33):

Փորձութիւնները կ'ըլլան ի շահ հաւատացեալին եւ ոչ անոր դէմ: Նեղութիւնները չեն կրնար մեզ բաժնել Տիրոջմէն (Հռ 8.35-39):

Նեղութիւնները կը կերտեն մեզ եւ կը շնորհեն «Քրիստոնէական նկարագիր»: Հռ 5.4-ին մէջ գործածուած «փորձութիւն» բառը կը նշանակէ՝ փորձուած նկարագիր:

Յոյսը եւ Աստուծոյ Սէրը (Հռ 5.5-8)

Երբ յոյսով կը սպասենք, Աստուծոյ սէրը մեր մէջ կը հոսի՝ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ:

Հռ 5.1-ին մէջ, հաւատացեալը խաղաղութիւն կը գտնէ, 2-ին մէջ՝ պարծանք եւ ուրախութիւն, իսկ 5-ին մէջ, Աստուծոյ սէրը կը ներգործէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Այդպիսով, Սուրբ Հոգիին երեք պտուղները կը կատարուին հաւատացեալին կեանքին մէջ:

Նոր Արարածը եւ Նոր Նայուածքը (Հռ 5.12-21)

Ադամով մահը տարածուեցաւ, իսկ Քրիստոսով՝ շնորհքը, որ անբաղդատելիօրէն աւելի ազդու է (12,15-16):

«[...] Շնորհքը շատ մեղքերէ արդարութեան տարաւ» (16):

Աշխարհը կը մղէ, որ ապրիս մեղքին տակ, բայց շնորհքը անկէ զօրաւոր է (Ա.Յհ 4.4):

(Հմր 17)Կեանքի պայմանները կը մղեն, որ նայիս մահուան հետքերուն եւ ազդեցութեան, բայց Սուրբ Հոգին կը բժշկէ մահկանացուն (Հռ 8.11), երկնքի թագաւորութեան զօրութեամբ:

Նախորդ Հրապարակում Կեանքի Օրէնքը Հաւատքով (Հռոմայեցիս 4.1-25)
Յաջորդ Հրապարակում Սրտանց Հնազանդութիւնն ու Վարձատրութիւնը (Հռոմայեցիս 6)