Մեր նուիրումին որակը պատճառ կ'ըլլայ, որ մենք լսենք Տիրոջ ըսածները:

Տէրը ցոյց կու տայ, թէ շատ կարեւոր է Իր ներկայութեան մէջ ըլլալը եւ ատոր համաձայն քալելը: Աստուածաշունչին մէջ կը տեսնենք շատ ծառայողներ եւ մարգարէներ (ինչպէս Եղիան), որոնք դժուարութեան բեռան տակ կորսնցուցին Աստուծոյ հետ իրենց կապը, սակայն Աստուած զիրենք ետ ղրկեց աղբիւրին՝ Խօսքին, անոնց հետ կապը վերականգնելու համար:

Տիրոջ Խօսքը կարող է մեր սրտին կեցուածը փոխելու եւ Աստուծոյ հետ մեր կապը նորոգելու, որպէսզի քալենք Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ:

Նախորդ Հրապարակում Ես Փրկուած Եմ (Յհ 1.1-5)
Յաջորդ Հրապարակում Մարգարէութիւններուն Վստահիլ