Այս տարուան համագումարին մեր նիւթերը պիտի ըլլան Քրիստոնէական Նկարագիր Շինելու մասին: Մեր նիւթերը քաղուած են տարբեր աղբիւրներէ եւ յատկապէս Մայլզ Մոնրոյի ուսուցումներէն, ղեկավարի մը նկարագիրը կերտելու կամ շինելու համար կեանքի բոլոր մարզերուն մէջ՝ ընտանեկան, առեւտուրի եւ հոգեւոր:

I. ԱՆԳԼԵՐԷՆ «character» ԲԱՌԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

Ա) Ինչո՞ւ այբուբենը անգլերէնով «Քերեքթըր» (character-բնութագիր) կը կոչեն: Որովհետեւ ո՛ւր որ ալ ըլլան, ո՛ր ժամանակի մէջ ալ որ գտնուին, «Ա»-ը միշտ ալ «Ա» է, բնաւ չի փոխուիր: «Բ»-ը միշտ ալ «Բ» պիտի մնայ, «Գ»-ը միշտ ալ «Գ» պիտի մնայ:
Ինչո՞ւ թիւերը «քերեքթըր»-ներ կը կոչեն: Որովհետեւ 1 թիւը միշտ ալ 1 պիտի մնայ, 2-ն 2 պիտի մնայ, ցերեկ կամ գիշեր անիկա իր ինքնութիւնը (բնոյթը) չի փոխեր:

Նոյնպէս են նաեւ սկզբունքները: Կարելի չէ սկզբունքները անտեսել կամ անոնց հետ չհամաձայնիլ (անոնց չյարմարիլ): Ի՛նչ ալ ընես, սկզբունքները հոն են եւ պիտի մնան: Նոյնն է պարագան նկարագիրին: Անոր համար է, որ լաւ նկարագիրի տէր անձը ժողովրդականութիւն վայելող բաներուն վրայ չի հիմներ իր կեանքը, այլ՝ սկզբունքներու վրայ:

 • Այս պատճառով է, որ քաղաքական մարդոց համար շատ դժուար է նկարագիրի տէր մարդ ըլլալը: Քաղաքականութիւնը հիմնուած է ժողովրդականութեան վրայ, ինչ որ կը նշանակէ, թէ պէտք է սկզբունքներ զոհել՝ ժողովրդականութիւն պահելու համար, բան մը, որ կ'ոչնչացնէ քու նկարագիրդ (անհատականութիւնդ):
  • Կարգ մը կրօնականներ, քարոզիչներ եւ ծառայողներ քաղաքագէտներ (politicians) են: Պնակ մը ապուրի համար իրենց սկզբունքները կը ծախեն:
   • Անհատականութիւն (նկարագիր) չունին:
 • Ուրեմն ՆԿԱՐԱԳԻՐը այն բանն է, որ չի փոխուիր եւ հաստատ է:
 • Ձեզի հարցում մը հարցնեմ. «Դուն ի՞նչքան յաճախ կը փոխուիս: Ո՞վ ես դուն: Միշտ նո՞յն անձն ես: Հաստա՞տ ես: Քու վարմունքներդ կանխատեսելի՞ են»:
 • Առաջնորդ մը պէտք է անհատականութեան տէր անձ ըլլայ: Ինչո՞ւ: Մարդիկ անոր պիտի չհետեւին եթէ անոր չվստահին (ճիշդ ձեւով):
  • Ուստի անհատականութիւնը (նկարագիրը) հաւատար-մութիւն յառաջ կը բերէ:

II. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ (ՆԿԱՐԱԳԻՐ)

Ա) Անհատականութիւն (նկարագիր) ունենալ կը նշանակէ խումբ (շարք) մը արժէքներու երթարկուիլ (յանձնառու ըլլալ) առանց զիջում ցուցաբերելու:

 1. Ի՞նչ կը նշանակէ արժէք: Արժէքները այն բաներն են, զորս կ'արժեւորես:
  • Օրինակ՝ եթէ քու ամուսնական ուխտդ կ'արժեւորես, բնաւ պիտի չկարենաս շնութիւն ընել:
   • Ուստի եթէ մէկը շնութիւն կ'ընէ, կը նշանակէ, թէ ան իր ամուսնական ուխտը չ'արժեւորեր: Այսպիսի անձ մը չես կրնար յարգել եւ ան իր զոյգին եւ զաւակներուն յարգանքն ալ կը կորսնցնէ, նաեւ իր խնամիներուն եւ եկեղեցիին յարգանքը:
  • Եթէ գործդ կ'արժեւորես բնաւ գողութեան դրամ պիտի չընդունիս:
  • Եթէ Աստուծոյ հետ կատարած ուխտդ կ'արժեւորես, թագաւորութեան նպատակները պիտի չանտեսես բնաւ:
  • Քու արժէքներդ պիտի պաշտպանեն քեզ:

Բ) Անհատականութիւնը շարք մը չափանիշներու հանդէպ (նկատմամբ) անխախտ նուիրում է:

 1. Ի՞նչ են այն կարգ մը չափանիշները, զորս դրած (հաստատած) ես քու կեանքիդ համար:
 2. Չափանիշներս են, որ յառաջ կը բերեն իմ նկարագիրս (անհատականութիւնս):
  • «Բնաւ պիտի չխախտեմ (ոտնակոխ պիտի չընեմ) իմ չափանիշներս»: Պէտք է ամէն օր այս մէկը կրկնես:
  • «Ես սուտ չեմ խօսիր»: Ասիկա չափանիշ մըն է:
  • «Ես չեմ գողնար»: Ասիկա կը ներառէ ժամանակի գողութիւնը, գործէդ ժամանակ գողնալը: Մարդոց ըսելը, թէ հիւանդ ես երբ հիւանդ չես: Այս բաները ընելը անհատականութեան չգոյութիւն է եւ գողութիւն է: Անհատականութիւնը (նկարագիրը) շատ նուրբ, սուր եւ խորամանկ բան մըն է:
  • Ոչ մէկ արդարացում կայ չափանիշներդ կոտրելու համար:
  • Կարգ մը գործարարներ կ'ըսեն. «Անկեղծութիւնը իմ լաւագոյն քաղաքականութիւնս է»: Ասիկա կը նշանակէ, թէ ունին երկրորդ լաւագոյն մը, երրորդ լաւագոյն մը, չորրորդ լաւագոյն մը ... հետեւաբար չենք կրնար անոնց վստահիլ: Անոնք նկարագիր (անհատականութիւն) չունին:
   Նկարագիրի տէր անձը կ'ըսէ. «Անկեղծութիւնը իմ միա՛կ քաղաքականութիւնս է»:

Գ) Անհատականութիւնը (Նկարագիրը) կրթութիւն մըն է, զոր դուն քու վրադ կը պարտադրես (կը ստանձնես, յանձն կ'առնես) բարոյական համոզումներու պատճառով: 

 1. Նկարագիրի տէր անձը ոստիկանի պէտք չունի: Ան իր անձին ոստիկանն է:
 2. Անհատականութեան (նկարագիրի) տէր անձիքը իրենք զիրենք կը բանտարկեն իրենց համոզումներուն բանտին մէջ եւ բանալին կը թափեն:
 3. Նկարագիր ունի՞ս: Ծախո՞ւ ես:
 4. Գիտե՞ս, թէ քու ապագադ քու նկարագիրէդ կախեալ է, ոչ՝ քու «քարիզմա»-էդ (կրակոտ, քաշողական անհատականութենէդ):
  • Ղեկավարներուն մեծամասնութիւնը, ըլլան անոնք քաղաքագէտներ, քարոզիչներ կամ ծնողներ, իրենց «քարիզմա»-էն կախեալ կ'ապրին:
  • Քու պարգեւներդ բնաւ պիտի չպաշտպանեն քեզ:
   • Իրականութեան մէջ քու պարգեւներդ պիտի քանդեն քեզ:
   • Որովհետեւ միակ բանը, որ կրնայ պաշտպանել քու պարգեւդ եւ քու ձիրքերդ անհատականութիւնդ (Նկարագիրդ) է:
   • Անհատականութիւնդ է, որ պիտի պաշտպանէ քու ապագադ:

Դ) Նկարագիրը մնայուն ճիգ է ՝ խօսքերդ եւ գործերդ միացնելով մէկ ամբողջութիւն կազմելու համար: Ըսէ՛ք. «Ամբողջութիւն»:

 1. «Ամբողջութիւն» (ամբողջութիւն կազմել) կը նշանակէ մէկ դառնալ: Ասիկա շատ կարեւոր է: Ուստի նկարագիր կ'ունենաս երբ խօսքերդ, գործերդ եւ արարքներդ մէկ կ'ըլլան: Այսինքն՝ «շիզոֆրենիք» (մտագար) չես:
 2. Անհատականութիւն (նկարագիր) չունեցող անձը կ'ըսէ բան մը, կ'ընէ ուրիշ բան եւ իր խոստացածը այս երկուքէն տարբեր բան մը կ'ըլլայ: Ուստի բնաւ չես գիտեր որո՛ւ հետ կը խօսիս երբ իրեն հետ կը խօսիս: Անհատականութիւն չունի:

Ե) Նկարագիրը (անհատականութիւնը) սկզբունքներու համար զոհողութիւն է:

 1. Ուստի նկարագիր ունենալ կը նշանակէ, թէ պատրաստ ես բարեկամութիւններդ զոհելու՝ սկզբունքներդ պահելու համար: Նկարագիր ունի՞ս:
  • Որո՞ւ հետ յարաբերութեան մէջ ես, եւ պէտք չէ ըլլաս:
  • Մտածէ այդ մասին: Ներկայիս ի՞նչ գաղտնի բաներ կ'ընես, որ պէտք չէ ընես:
  • Պատրա՞ստ ես այդ բաները զոհելու՝ քու սկզբունքներդ պահպանելու համար:

Զ) Նկարագիր (անհատականութիւն) ունենալ, պարզապէս կը նշանակէ պարկեշտութիւն ունենալ:

 • Բոլորս ըսենք. «Պարկեշտութիւն»:
  • Եկէք նայինք վերոյիշեալ երկու բառերուն՝ «պարկեշտութիւն», որ անգլերէնով “integrity” եւ «ամբողջացնել» (ամբողջ դարձնել), անգլերէնով “integrate” բառն է:
 • Անգլերէն “Integrity” (պարկեշտութիւն) բառը կը նշանակէ, թէ դուն քու անձիդ հետ մէկ ես, Wordbook Dictionary-ին համաձայն:
  1. Եբրայեցիներուն համար «սրբութիւն» կը նշանակէ՝ «պարկեշտութիւն», որ իր կարգին կը նշանակէ՝ «անձիդ հետ մէկ ըլլալ (մէկութիւն)»:
  2. Աստուածաշունչին մէջ Աստուծոյ մասին թիւ մէկ դաւանանքն է՝ «Տէրը՝ մեր Աստուածը միա՛կ Տէրն է» («Մեր Տէր Աստուածը մի միայն՝ Տէր է», «[Տէրը՝ մեր Աստուածը մէկ է]» (Բ.Օր 6.4): Ի՞նչ կը նշանակէ այս մէկը: Կը նշանակէ, թէ Ան Սուրբ է:
  3. Ի՞նչ կը նշանակէ «սուրբ ըլլալ»: Սրբութիւն կը նշանակէ՝ ամբողջ ըլլալ, ամբողջութիւն կազմել: Կը նշանակէ, թէ մէկ անձ ես եւ ոչ թէ մէկէ աւելի անձեր:
   • Երկուշաբթի եւ Երեքշաբթի օրերը տարբեր անձեր չես: Առտուան ժամը երկուքին եւ Կիրակի առտու բեմին վրայ երկու տարբեր անձեր չես: Մէկ ես: Բազմաթիւ անձնաւորութիւններ չես (մէկէ աւելի անձնաւորութիւններ չունիս մէջդ):
  4. Երբ Աստուածաշունչը կ'ըսէ. «Սուրբ եղէ՛ք», ըսել կ'ուզէ՝ «Մէկ եղէ՛ք, կեղծաւոր մի՛ ըլլաք»:

Է) Վստահութեան հիմը պարկեշտութիւնն է:

 1. Երբ մէկ ըլլաս, մարդիկ պիտի վստահին քեզի: Ատիկա կը նշանակէ, թէ խօսքդ միշտ վստահելի է: Անցեալին ըսած խօսքդ ներկային ալ կ'ըսես (խօսքդ չես փոխեր), ըսածդ կ'ընես եւ անոր համաձայն կը գործես: Ասիկա է սրբութիւնը:
 2. Ուստի սրբութիւնը երկար հագուստ մը կամ հովիւի տարազ հագուիլ չէ: Սրբութիւնը փառաւոր տիտղոսներ ունենալը չէ: Ի՛նչ տիտղոս ալ որ ունենաս, տակաւին մարդիկ պիտի չվստահին քեզի: Անոր համար Աստուածաշունչը կ'ըսէ. «Կը թախանձենք ձեզի, եղբայրնե՛ր, որ ճանչնաք ձեր մէջ աշխատողները […]»:
 3. Այդ պատճառով, ինչքան որ կարելի է, պատահական մէկը չենք բերեր եկեղեցիէն ներս քարոզելու, նոյնիսկ եթէ նշանաւոր անձ է: Գրաւիչ կամ տիրող նկարագիր ունեցող անձերէն մի՛ տարուիք:
  • Անհատականութեան տէր մարդիկ փնտռեցէ՛ք:

Ը) Կեանքո՛վդ առաջնորդէ: Քու կեանքդ քու խօսքերուդ ծանրութիւնն է:

 • Մենք կը կարծենք, թէ մեր բառերով կամ մեր ըսած խոր բաներով մարդիկը կը տպաւորենք, բայց այդպէս չէ:

Թ) Անձնական կեանք ըսուած բան գոյութիւն չունի:

 1. Ուստի մարդոց մի՛ ըսէք. «Իմ անձնական կեանքիս վերաբերող բաները քեզի չեն խառնուիր (անձնական կեանքիս մի՛ խառնուիր)»:
 2. Քու անձնական կեանքդ ինծի կը խառնուի, քանի որ անոր հիման վրայ է որ ես պիտի որոշեմ, թէ պիտի վստահի՞մ հանրութեան առջեւ քու ըսած խօսքերուդ, թէ՝ ոչ: Ասիկա է անհատականութիւնը:
 3.  Ես այն եզրակացութեան եկած եմ, թէ անհատականութիւն ունեցող անձը պէտք չունի խօսելու. իր անհատականութիւնը արդէն պիտի երեւի:
 4. Ինչքա՞ն կայուն (հաստատ, հաւասարակշռուած) էք: Ասոր համար է, որ երիտասարդները ա՛յսքան շուարած են:

Է) Ձեր կեանքերով առաջնորդեցէք: Ձեր խօսքերը անիմաստ են (ոչինչ կ'արժեն): Անհատականութիւնն է, որ կը պաշտպանէ ձեր խօսքերը:

III. ՄԱՐԴՈՒՆ ՊԱՏԿԵՐԸ

Ա) Ծն 1.26-ը իմ նախասիրած համարս է Աստուածաշունչին մէջ, որովհետեւ այս համարը իր մէջ կ'ամփոփէ մեր ստեղծուելուն պատճառը: «Աստուած ըսաւ. ‘Մեր պատկերով, մեր նմանութեան պէս մարդ ընենք […]’» (Ծն 1.26):

 • Այստեղ գործածուած «մարդ» բառը յոգնակի է: Ուստի Ան կը խօսի ամբողջ մարդկային ցեղին (տեսակին) մասին: «Եկէ՛ք մեր Հոգիով եւ մեր նմանութեան պէս մարդ կոչուած ցեղ մը շինենք: Եւ անշուշտ ան Մեզի պիտի նմանի»:

Բ) Շարունակելով կ'ըսէ. «[…] Որ տիրապետեն [թող տիրապետեն] […]»:

 1. Հոս շատ հետքրքրական բան մը կը նկատենք:
  • Պատկերը տիրապետութենէն առաջ կու գայ:
 2. Հոս գործածուած «պատկեր» բառը անհատականութեան (նկարագիրի) մասին կը խօսի:
 3. Ուստի ամէն մարդ ստեղծուած է առաջնորդելու: Այդ պատճառով է, որ Աստուած քեզի տիրապետելու կարողութիւնը տուած է:
  • Աստուած երբեք մարդու վրայ տիրելու պատուէր չտուաւ:
 4. Մարդուն տրուած է տիրապետել՝ իր շնորհքին (պարգեւին) մարզին մէջ:
  • Դուն ստեղծուած ես շնորհքիդ մարզին մէջ տիրելու եւ շնորհքդ մարդիկը դէպի քեզ պիտի քաշէ:
  • Շնորհքիդ միջոցաւ մարդիկը դէպի քեզ քաշելը քեզ առաջնորդ կը դարձնէ:
  • Ղեկավարութիւնը միայն յատուկ մարդոց համար չէ: Ատիկա իւրաքանչիւր անձի աստուածատուր ինքնութիւնն է:
  • Ամէն մարդ իշխանութիւն ունի, բայց ոչ մարդոց վրայ:
 5. Մենք ստեղծուած ենք՝ մեր շնորհքի մարզին մէջ ղեկավարներ դառնալու համար:

 Գ) Շնորհքդ է, որ քեզ աշխարհին համար արժէքաւոր կը դարձնէ:

 1. Աստուածաշունչը կ'ըսէ. «Մարդուն պարգեւը անոր ճամբայ կը բանայ՝ ու զայն մեծերուն [թագաւորներուն] առջեւ կ'առաջնորդէ» (Առ 18.16):
 2. Ոչ քու կրթութիւնդ (ուսումդ), այլ՝ պարգեւդ
  • Անոր համար է, որ Տոքթորական աստիճան [PhD] ստացողներուն մեծամասնութիւնը կեանքի մէջ կը ձախողին:
  • Կրնաս տոքթորական աստիճան ունենալ, բայց շնորհքդ (պարգեւդ) չճանչնալ:
  • Մեծ թիւով բարձրագոյն ուսում ստացողներ կ'աշխատին իրենց ուսումը թերաւարտ ձգած մարդոց քով ինչպէս՝ Պիլ Կէյթցը եւ Սթիվըն Ճոպզը:
  • Ասոր համար է, որ շատեր տակաւին քիչ դրամ կը շահին, որովհետեւ իրենց շնորհքները ազդու կերպով գործի չեն լծեր:
  • Շնորհքդ ի յայտ կու գայ երբ դուն անձամբ ազդու կերպով կ'օգտագործես եւ կը տարածես զայն:
  • Դուն զօրաւոր ես, բայց այդ մէկը չես գիտեր քանի որ քու մշակոյթդ քեզի սորվեցուցած է գործ մը գտնել եւ իբրեւ գործաւոր աշխատիլ, փոխանակ պարգեւդ (շնորհքդ, բուն ձիրքդ) գտնես:
  • Չափահաս մարդոց մեծ մասը չեն գիտեր, թէ ինչո՞ւ ծնած են, ի՞նչ է իրենց կեանքին նպատակը քանի որ իրենց մշակոյթը իրենց սորվեցուցած է պարզապէս ուսում ստանալ եւ գործ մը գտնել: Կարեւոր է կոտրել այս համոզումը:
  • Երբ շնորհքդ գտնես, դուն շատ վտանգաւոր մարդ մը կ'ըլլաս, այլեւս մէկու մը մօտ աշխատելու յարմար անձ չես ըլլար:

IV. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԷՈՒԹԻՒՆՆ Է:

Ա) Այդ պատճառով է, որ Տէրը՝ մեր Աստուածը մէկ է:

Բ) Աստուած Ինքնին անհատականութիւնը կը ներկայացնէ:

 • Անոր համար է, որ Անոր կը վստահինք: Ան երբեք չի փոխուիր: Ան նոյնն է երէկ, այսօր եւ յաւիտեան:

Գ) Աստուած կը պարծենայ, թէ Ինք բնաւ չի փոխուիր:

 1. Ամբողջ Աստուածաշունչին մէջ Աստուած կ'ըսէ. «Ես բնաւ չեմ փոխուիր: Ես բնաւ չեմ փոխուիր: Իմ մէջս բնա՛ւ փոփոխութիւն չկայ, ո՛չ ալ դառնալու շուք: Ես նոյնն եմ երէկ, այսօր եւ յաւիտեան: Տէրը մէկ է»:
 2. Աստուած մեզի կը յայտնէ Իր նկարագիրին (անհատականութեան) մասին:
  • Անոր համար է, որ մենք կը վստահինք Անոր: Ան հաստատ է:
  • Աստուած կ'ըսէ. «Երկինք ու երկիր պիտի անցնին, բայց իմ խօսքերս բնա՛ւ պիտի չանցնին» (Մտ 24.35): Ասիկա անհատականութիւն ցոյց կու տայ:
  • Աստուած պատրաստ է տիեզերքը զոհելու՝ Իր Խօսքը պահելու համար:

V. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ (ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ, ՊԱՏԿԵՐԸ) ԱՒԵԼԻ ԿԱՐԵՒՈՐ Է ՔԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ (ԶՕՐՈՒԹԻՒՆԸ):

Ա) Առաջին պարգեւը, որ Աստուած մարդուն տուաւ իշխանութիւնը չէր:

Բ) Առաջին պարգեւը, որ Աստուած մարդուն տուաւ, Իր պատկերն էր:

 1.  Ասիկա կը նշանակէ, թէ Նկարագիրը՝ անհատականութիւնը աւելի կարեւոր է քան զօրութիւնը:
 2. Կարգ մը մարդիկ մօտենալով օծութիւն կ'ակնկալեն.
  • Սակայն հարցումը այդ է, թէ օծութիւնը քու մէջդ կրելու համար պէտք եղած անհատականութիւնը ունի՞ս:

Գ) Իշխանութիւնը (զօրութիւնը), առանց անհատականութեան պիտի կործանէ քեզ:

 • Աստուած ատիկա լա՜ւ գիտէր: Անոր համար ըսաւ. «Առաջին բանը, որ այս արարածին պէտք է տամ Աստուծոյ պատկերն է»:

Դ) Աստուծոյ առաջնահերթութիւնը անհատականութիւնն է:

 1. Աստուծոյ մտադրութիւնը այն է, թէ անհատականութիւնը աւելի անհրաժեշտ է քան իշխանութիւնը:
 2. Աստուած աւելի մտահոգ է քու անհատականութեամբդ քան երկրի վրայ տիրելովդ:
 3. Անհատականութիւնը Աստուծոյ նախապայմանն է՝ տիրելու եւ իշխելու համար:
 4. Անհատականութիւնը Աստուծոյ հիմն է ղեկավարութեան համար, քանի որ կ'ըսէ. «Տե՛ս, նախքան քեզի իշխանութիւն տամ, եկուր քեզի ամենակարեւոր բանը տամ»: Իմ պատկերս:
 5. Ի՞նչ է պատկերը: Յատկանիշներ:
 6. Աստուած մեր մէջ Իր պատկերը դրաւ, որպէսզի Իրեն պէս հաստատ ըլլանք եւ Ինք կարենայ մեզի իշխանութիւն վստահիլ:

VI. ԿԱՆ ԵՐԵՔ ԲԱՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՔՈՒ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԴ ԿԸ ՓՈՐՁԵՆ:

Ա) Երեք բաներ կը դրսեւորեն (երեւան կը հանեն) քու անհատականութիւնդ (նկարագիրդ):

 • Այս երեք բաները կ'ըսեն եթէ անհատականութիւն ունի՞ս, թէ՝ ոչ:
  1. Առաջինը իշխանութիւնն է: Երբ մէկու մը իշխանութիւն կու տաս, անոր անհատականութիւնը ի յայտ կու գայ (երեւան կ'ելլէ):
  2. Երկրորդը՝ դրամը: Երբ մէկու մը շատ դրամ տաս, անոր իրական անձը երեւան կ'ելլէ:
  3. Երրորդը՝ սեռային յարաբերութեան ազատ թոյլտուութիւնը (առիթ):

Բ) Ուստի եթէ կ'ուզես գիտնալ, թէ կին մը կամ տղամարդ մը ինչպիսի՞ անձ մըն է, անոր տուր իշխանութիւն, դրամ եւ սեռային յարաբերութեան առիթ:

 • Այդ պատճառով է, որ աշխարհի վրայ գտնուող այն բոլոր մարդիկը, որոնք ձախողած են, ձախողած են կա՛մ իշխանութեան, կամ դրամի եւ կամ սեռային յարաբերութեան պատճառով:

Գ) Արդեօք դուն մինչեւ վերջ պիտի յաղթանակե՞ս: Ասիկա լուրջ հարց է:

 1.  Աստուածաշունչը կ'ըսէ. «[…] Ճամբան վազողներունը չէ […]» (Ժղ 9.11): Դուն մէկ օրէն միւսը կրնաս հռչակաւոր դառնալ, բայց Աստուծոյ Թագաւորութեան մէջ ճամբան վազողներունը չէ: Ճամբան առաջինը գագաթին հասնողին չէ:
 2. Տասը տարի ետք նոյն անձը պիտի ըլլա՞ս:
 3. Բոլոր փորձութիւններէն ետք արդեօք տակաւին կանգուն պիտի մնա՞ս:

VII. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՔՆՆԵԼՈՒ ՄԻԱԿ ՁԵՒԸ ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆՆ Է:

Ա) Փորձութիւն բառը ժխտական բառ մը չէ: «Փորձել» կը նշանակէ տկարութիւնները ստուգել:

Բ) Կեանքիդ մէջ բնաւ ժամանակ մը պիտի չըլլայ երբ փորձութիւն պիտի չունենաս: Ուստի պէտք է ընդունիս այս իրականութիւնը:

 • Կեանքիդ մէջ յարատեւ փորձութիւն պիտի ըլլայ՝ անհատականութեանդ վրայ հսկելու համար (հմմտ Բ.Կր 12.9-10):

Գ) Անհատականութիւնդ այնքան զօրաւոր է, որքան զօրաւոր է այն փորձութիւնը, որուն մէջ ինկար:

Դ) Սատանան միշտ պիտի փորձէ քեզ բանով մը, որ արդէն իսկ ունիս:

 • Եւան ինչո՞ւ պտուղը կերաւ:
  1. Սատանան ըսաւ. «Կ'ուզե՞ս Աստուծոյ նմանիլ»:
  2. Ասիկա էր փորձութիւնը:
  3. Ի՞նչ է Աստուած: Աստուած իշխանութիւն (զօրութիւն) է:
  4. Սատանան սուտ խօսեցաւ, քանի որ Եւան արդէն իսկ Աստուծոյ նմանութիւնը ունէր:

Ե) Մեծագոյն վտանգը անձդ լաւ չճանչնալն է (ինքնութենէդ անտեղեակ ըլլալն է):

 1. Չես կրնար զիս փորձութեան ենթարկել, որ ըլլամ բան մը, որ արդէն իսկ գիտեմ, որ եմ:
 2. Տեղ մը Եւան իր ինքնութենէն անտեղեակ եղաւ, ուստի Սատանան իր տկարութիւնը փորձեց:
  • Կ'ուզե՞ս Աստուծոյ նմանիլ:
  • Ան արդէն իսկ Աստուծոյ նմանութեամբ ստեղծուած էր: «Աստուած ըսաւ. ‘Մեր պատկերին ու նմանութեանը պէս մարդ ընենք […]’»:
 3. Անգիտութիւնը (տգիտութիւնը) պատճառ պիտի ըլլայ, որ դուն քու անձիդ վրայ հաւատք չունենաս:

Զ) Աստուած քեզ ստեղծեց եւ քեզի պատուիրեց, որ Աստուծոյ նկարագիրով երկրին տիրես:

 1. Դուն ճիշդ Հօրդ նման թագաւոր ես, բայց քու իշխանութեանդ տարածքը երկիրն է:
 2. Ուստի Աստուած ամէնէն առաջ քեզի պատկեր տուաւ քանի որ գիտէր, թէ առանց անհատականութեան իշխանութիւնը պիտի կործանէ քեզ:
 3. Մարդիկ կ'ըսեն. «Իշխանութիւնը կը փճացնէ (կ'ապականէ) եւ բացարձակ իշխանութիւնը կը փճացնէ (կ'ապականէ) բացարձակապէս:
  • Այս խօսքը բացարձակապէս սխալ է: Իրականութեան մէջ, իշխանութիւնը (զօրութիւնը) չ'ապականեր (չի փճացներ), այլ պարզապէս փտտած (ապականած) բանը երեւան կը հանէ:
  • Դուն արդէն իսկ արատաւոր (թերի) ես: Վերջապէս առիթը ունեցար այդ մէկը ցոյց տալու:
 4. Իշխանութիւնը մաքուր է:
 5. Մարդուն անկումը խեղաթիւրեց (այլանդակեց, այլակերպեց) Աստուծոյ պատկերը՝ Աստուծոյ նկարագիրը:
  • Անոր իբրեւ հետեւանք, մարդուն ինքնարժեւորումը ինկաւ:
  • Այլեւս մարդը չէր գիտեր, թէ ինք ի՞նչքան կ'արժէր:
  • Այդ օրուընէ ի վեր, մարդը իր արտաքին պատկերը բարելաւելու համար խորհրդատուներ կը վարձէ:
  • Մարդը ինչո՞ւ իր պատկերը բարելաւելու համար խորհրդատուներ կը վարձէ: Որովհետեւ պատկեր չունի: Կորսնցուցած է:
  • Եթէ գիտնաս, թէ դուն ո՞վ ես եւ որոշես ըլլալ այն անձը, որ ես, պէտք պիտի չունենաս ուրիշ անձ մը ստեղծելու:
  • Պատկերի խորհրդատուն այն անձն է, որուն կը վճարես, որ ստեղծէ անձ մը, որ գոյութիւն չունի:
   1. Ինչո՞ւ: Որովհետեւ անձը իր պատկերը կորսնցուցած է:
   2. Քաղաքական մարդիկ, հռչակաւոր դերասաններ, դերասանուհիներ, երգիչներ, երգչուհիներ ... պատկերի խորհրդատուներ կը վարձեն, որպէսզի սուտ խօսին, սորվին ինչպէս խօսին, որ դիմացինը շահին:
   3. Ուստի անոնք քեզի կը ծախեն պատկեր մը, որ գոյութիւն չունի եւ դուն զայն կը գնես:
   4. Եւ երբ իսկական անձը երեւան կու գայ, ամբողջ աշխարհը կը ցնցուի:
   5. Շատեր նոյնիսկ ներողութիւն կը խնդրեն պարզապէս որովհետեւ բռնուեցան (իրենց ըրածը երեւան ելաւ):

VIII. ԱՌԱՆՑ ՆԿԱՐԱԳԻՐԻ ԿԵՐՏՈՒՄԻ եւ ԱՌԱՆՑ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՈՒ՝ ԱՊԱԳԱՅ ՉՈՒՆԻՍ:

Ա) Շատեր Աստուածաշունչի դպրոց կը յաճախեն, վկայական կ'առնեն, բայց իրենց նկարագիրը նոյնը կը մնայ, չի կերտուիր:

 1. Անոնք կը քարոզեն, բայց չունին սկզբունքներ:
 2. Պիտի չյաջողին:
 3. Անոնց ապագան յայտնի է:
 4. Անոնք երբեք իրենց նկարագիրին վրայ չեն աշխատած:

Բ) Առանց նկարագիրի կերտումի, մարդիկ անկայուն եւ անվստահելի կ'ըլլան:

Գ) Ինկած մարդուն գլխաւոր յատկանիշը (բնորոշիչ գիծը) անկանխատեսելի ըլլալն է (անորոշութիւնն է, առանց պատճառի յանկարծ փոխուիլն է):

 1. Չես գիտեր քիչ ետք ի՞նչ պիտի ընէ:
 2. Մարդիկ անհաւատարմութենէ կը տառապին: Անկայուն են:

Դ) Մեր համագումարին միակ նպատակը այն է, որ դուն յաջողութեամբ աւարտես վազքը (մրցոյթը): Յաջողութեամբ աւարտելու համար պէտք է.

 1. Անմիջապէս որոշում առնես, որ պիտի ձերբազատուիս այն բոլոր բաներէն, որոնք քու նկարագիրդ կը քանդեն:
 2. Ձերբազատուիս կարգ մը բարեկամներէ:
 3. Ձերբազատուիս կարգ մը սովորութիւններէ:
 4. Դուն վտանգի մէջ ես: Ամէն բան, որ շինած ես, քու ամբողջ կեանքդ կրնայ 5 երկվայրկեանի մէջ կործանուիլ:

Ե) Դուն ապահով ես այնքան, որքան նկարագիրդ ապահով է:

Նախորդ Հրապարակում 02 - Կոտրուած Նկարագիրներ Բժշկելը (Հասկնալ Ղեկավարութիւնը Վերականգնելու Գործընթացը - Տոքթ. Մայլզ Մոնրօ)
Յաջորդ Հրապարակում 02 - Կոտրուած Նկարագիրներ Բժշկելը (Հասկնալ Ղեկավարութիւնը Վերականգնելու Գործընթացը - Տոքթ. Մայլզ Մոնրօ)