1. Օրինակ՝ 150 լիթր ջուր պարունակող տիկ մը շատ հեշտ է զարիվար գլորել քան զարիվեր քաշել:
 • Դէպի վեր քաշելը աւելի դժուար է քան վար գլորելը, զօրեղ բնութենական ուժի մը պատճառով, որ կը կոչուի ձգողութիւն:
 1. Կանգ առած ինքնաշարժ մը շատ աւելի հեշտ է զսպել, քան թէ արդէն դէպի վար քշուող ինքնաշարժ մը ձեռքի ֆրէնով կեցնելը:
 • Ասիկա կը պատահի այլ բնութենական զօրեղ ուժի մը պատճառով, որ կը կոչուի «inertia» անշարժութիւն:

Թէեւ ազատ ես դէպի վեր քաշել տիկը եւ կամ փորձել կեցնել քալող ինքնաշարժը, սակայն քեզմէ աւելի մեծ ուժին դէմ գործելու համար պիտի ցախողիս:

Թէեւ կեանքի ընթացքին լաւ եւ առողջ է, որ ճեղքենք դժուարութիւն մը, կամ հարց մը, սակայն մեզի նման մարդոց օգնելու համար, լաւագոյնը եւ ազդուն, Աստուծոյ ձեւը ընելն է եւ հոսանքին հետ քալելն է:

 • Հոգեւոր օրէնքներուն դէմ դնելով յաղթահարելը նման է պայքարիլ բնական օրէնքի ուժերուն:

Հոսանքին հետ քալելու համար, եւ աւելի լաւ կեանք ունենալու համար մարդոց հետ կապուիլը եւ յարաբերիլը լաւագոյնն է: 

Մեզի տրուած աստուածատուր կեանքին բոլոր բաժիններուն մէջ կապակցութիւնը անհրաժեշտ է:

Իրարու հետ ճիշդ եւ օգտակար կապը ունենալով պէտք է բարձրագոյն շահը փնտռենք:

Իրարու տաղանդները գնահատելով եւ կապակցութիւնը յարգելով ապրինք:

 • Ասոնք ներկայ աշխարհի բնութենէն անքակելի օրէնքներ են:
 • Յաջողութիւն փափաքիլը, բայց նոյն ատեն առանց յարաբերութեան՝ «բաժնուած» ապրիլը նման է բնութեան եւ անոր ուժերուն հակառակ գործելը:
 • Աստուած կ'ուզէ, որ բոլորս ալ իրարու հետ յարաբերինք եւ կապուինք զօրաւոր կերպով:
  • Ան կ'ուզէ որ իրարու պէտքերը հայթայթենք:
  • Պէտք է հասկնալ, թէ ծառայութիւն մը ընելու ընթացքին, վարձատրուիլը բնաւ չի պակսեցներ կատարուած գործին արժէքը, այսինքն՝ նոյնիսկ եթէ ատոր համար վարձատրուի: 
  • Մինչեւ այն ատեն, որ կ'ընես ընդհանուրին բարիին կամ օգուտին համար, ըլլայ հոգեւոր սկզբունքները պահելով, կամ սովորական կեանքի յարաբերութիւնը յարգելով:

Ամէն Բարի Եւ Օգտակար Գործ Ձեւով Մը Առաքինի Է

Անշուշտ հոգեւոր արժէքները չենք թերաժեւորեր կամ աշխարհիկին հետ չենք հաւասարեցներ: Սակայն կ'ուզենք ճանչցնել միտքը եւ սկզբունքը:

Օրինակ: Երեւակայէ աղքատ մը, որ գումարի մը կարիքը ունի:

 • Եւ մենք ծանօթացնենք երկու հոգիներու
 • Առաջինը բարի, հազիւ ապրելու դրամ ունեցող, որ ինքնազրկումով եւ զոհողութեամբ կրցաւ $100 տալ
  • Աղքատները կը սիրէ եւ կ'ընդունի $100 պակաս ունենալ այս ամիս՝ օգնելու սիրոյն:
 • Երկրորդը յաջող առեւտուրի մարդ մըն է, որ աղքատներուն կու տայ $1000
  • Տարբերութիւնը այն է, որ ասիկա հարկերու կապուած ձեւ մը գտած է, որ $1000-ին տեղ կը ստանայ $1100:
  • Անշուշտ ասոր պարագային, կրնայ պակաս ցաւ զգալ կարիքաւորին նկատմամբ:
 • Մեր աղքատ կարիքաւորը, ո՞ր օգնութիւնը պիտի ընդունէր կամ պէտք է ընդունի:
 • Ո՞ր մէկը աւելի բարի գործ ըրաւ, կապակցութեան հետ կապուած:
 • Բաղդատութիւն մը ընենք: Bill եւ Melinda Gates, Microsoft-ի հիմնադիրը եւ անոնց օգնութեան կազմակերպութիւնը, Թէ Մայր Teresa:
  • Յարգելով մայր Թերեզա, մեր կեդրոնացումը համայն աշխարհի եւ մարդկութեան տաղանդներուն եւ զանոնք գործածելուն վրայ կեդրոնացած է:
 • Միջին արեւելքի մէջ, եթէ մէկը իր բարի գործին համար վարձատրուի, կամ գործը չի գնահատուիր, անոր ծառայութիւնը կ'անտեսուի եւ շատ անգամ քող ալ կը կոչուի:
  • Bill Gates անշուշտ շատ կը շահի
  • Աստուած, որ անոր տաղանդ տուած էր, իբրեւ ստեղծիչ տարբեր կը նայի պարագային եւ կ'ակնկալէ, որ ան բարի բան մը ընէ աշխարհին:
 • Պէտք է հասկնալ, թէ հարստանալ մաքուր եւ արդար ճամբով, ազատ շուկայի մէջ, ուր ոչ ոք ստիպուած է քեզմէ գնել քու արտադրութիւնդ, ծառայութիւնդ եւ ձիրքդ՝ ինքնին, քու կողմէ բարի եւ պարկեշտ գործ մըն է:
 • Աստուծոյ քաջալերող մէկ ձեւն է հարստութիւնը, անոր միջոցաւ ընելու մեզմէ պահանջուածը, որ է հոգալ եւ հասնիլ Անոր բոլոր ստեղծած զաւակներուն պէտքին:
  • Իսկ անտեսելն ու արհամարհելը արդէն քու բարգաւաճումդ կը պակսեցնէ:

Հարցում

 • Ինչո՞ւ կ'ուզէ Աստուած, որ ծայր աստիճան նուիրուինք կապակցութեան:
  • Մարդը եւ կինը իրենց ամուսնական մէկութիւնը կը հաստատեն զաւակներ ունենալով:
  • Մեր երկնաւոր Հայրը նոյնը կը մտածէ
   • Բոլորս Անոր զաւակներն ենք եւ մեր միութիւնը կ'արտացոլացնէ Իրը:
   • Վերջապէս, իրարու կապուելով եւ միանալով հայելիի մը նման Իր Երրորդութեան միութիւնը կ'արտացոլացնենք:

92 Սկզբնատարրեր

Աստուած ստեղծեց 92 Սկզբնատարրեր

Անոնցմէ են, Երկաթը, բնածուխը, պողպատը, մաքուր պողպատը (stainless still), որմէ բոլոր բժշկական գործիքները կ'ընեն:

 • Այսօր, լաւ առարկայ մը ունենալու համար, պէտք ունինք, մի քանի տեսակ տարրեր իրարու միացնելու, կապելու
  • Կարծես Աստուած կ'ըսէ, ձեզի 92 տարրեր տուի, բայց պէտք է սորվիք իրարու կապել, որպէսզի լաւ բաներ առնէք:
 • Ջուրը բաղկացած է ջրածինով եւ թթուածինով
 • Օդը, բաղկացած է, (oxygen) թթուածին եւ բորակածինին (nitrogen)

1886-ին գիտնականներ ձեռք բերին Aluminum-ը ելեկտրալուծականի ընթացքով, որ կարելի դարձուց միացնել այլ տարրեր, ինչպէս երկաթ, սիլիկոն, մետաղ (zinc), պղինձ եւ մագնէս, որ շատ կարեւոր խառնուրդ է:

 • Ատեն մը արժէք չուներ,
 • Այսօր, այդ խառնուրդին միջոցաւ, կը գործածուի Օդանաւներու մէջ,
  • Շինարարութեան համար չհալող մետաղ կը շինուի:
   Ասոնց միջոցաւ, Աստուած մեզի կը յայտնէ թէ, իրարու միացնելով պիտանի, օգտակար ու արժէքաւոր բաներ կը ստանաս:
   • Ներկայիս, արտադրութեան լաւագոյն միջոցն է:
   • Կաթ եւ հաւկիթ ծախելու կողքին, այսօր կը ծախուի պաղպաղակ եւ տեսակաւոր սեր (հաւկիթով ծեծուած ուտելիք)

Այսօր պէտք չունիս նոր տարր հնարելու որ յաջող ըլլաս, հապա պէտք ունիս իրարու խառնելը իմանաս:

 • Պեթոնը- «cement», բաւական զօրաւոր է, ծանր բեռ շալկելու: Ան շատ աւելի զօրաւոր կ'ըլլայ երբ կը խառնուի «աւազի» եւ «խիճի» հետ:
  • Իսկ երբ անոնց մէջ դրուի երկաթ պողպատով, աւելի տոկուն եւ դիմացկուն կ'ըլլայ:

Հնգամատեանը Յատուկ Ձեւով Կազմուած է

 • Չես կրնար որոշել եւ որեւէ համար մը պարունակէն առնելով գործածել, որովհետեւ ան կեանքի գիրք է եւ բոլոր մասերը իրարու կապուած ամբողջութիւն կը ներկայացնեն:
 • Հնգամատեանի մագաղաթը բաժնուած է 248 սիւնակով:
  • Իւրաքանչիւր սիւնակ կը սկսի Եբրայերէն 6-րդ տառով «ուաու», («و» արաբերէնով, «and» անգլերէնով եւ «եւ» հայերէնով):
   • Որ կամուրջ ընող տառ մըն է
   • Կը ծառայէ որպէս շաղկապ
   • Կրնայ տարօրինակ թուիլ, բայց հնգամատեանի համարներուն 65 տոկոսը «ուաու» ով կը սկսի, կապը պարզելու նպատակով:

Հռութի գիրքը

90 տոկոս  համարները կը սկսին «ուաու» տառով

 • Հրեական ժողովարաններուն մէջ Հռութի գիրքը կարդալու ատեն կ'իմացուի, թէ ինչո՞ւ այդքան շատ կը գործածուի «ուաու»ը:
 • Հռութի գիրքը կը կարդացուի Պէնտէկոստէի օրը, Զատիկէն 50 օրեր ետք, որ «Սիվան» ամսուան՝ 6-րդ օրը (Մայիս 24) կ'ըլլայ:
 • Ատիկա կը հանդիպի Սինա լերան վրայ, երբ հնգամատեանը տրուեցաւ Մովսէսին:
 • Հնգամատեանին տրուած օրը կարդացուող Հռութին գիրքը, պատճառ մըն է տեսնելու, թէ Աստուծոյ խօսքը միացած ամբողջութիւն մըն է:
  • Գիրքը ցոյց կու տայ հոգեւոր կապակցութիւն
   • Հռութ կը մերժէ բաժնուիլ իր կեսուրէն
   • Բոոս կը մերժէ բաժնուիլ իր ազգակիցէն՝ Հռութէն
   • Այդ պատճառով, Պէնտէկոստէի օրը նկատուած է կապակցութեան խորհրդանշող օր:
   • Սուրբ Հոգին վերնատան մէջ եղող բոլոր աշակերտները լեցուց կրակով, որոնք իրենց պարգեւներով կապուեցան բոլոր մարդոց:

Այդ պատճառով Աստուծոյ խօսքը մեզ կը կապէ իրարու եւ ուրիշներուն, տարբեր ձեւերով

 • Ա.Կր 12.13-14,20
  «13Վասնզի մենք ամէնքս մէ՛կ Հոգիով մէ՛կ մարմին ըլլալու մկրտուեցանք, թէ՛ Հրեաներ, թէ՛ հեթանոսներ, թէ՛ ծառաներ, թէ՛ ազատներ եւ ամէնքս ալ մէ՛կ Հոգիէ խմեցինք: 14Վասնզի մարմինը մէկ անդամ չէ, հապա շատ: […] 20Բայց հիմա անդամները շատ են, իսկ մարմինը՝ մէկ»:

 

Նախորդ Հրապարակում Ինքզինք Փոխակերպելու Կարողութիւնը Միայն Մարդ Արարածը Ունի (Գ Մաս)
Յաջորդ Հրապարակում Դրամ Շահիլը Հոգեւոր Գործունէութիւն է (Ե Մաս)