Կարեւոր է որ քու ընտրութիւնդ ճանչնաս եւ արժեւորես կանչողին չափանիշներով, որովհետեւ ըստ Պօղոսի, որուն որ կը ծառայես՝ անոր գերին ես: Ընտրութիւնդ թող չըլլայ մարդոց չափանիշով, հապա Աստուծոյ:

Սաւուղ կը նշանակէ փափաքելի եւ Սաւուղ որպէս թագաւոր մարդոց տրուեցաւ Տիրոջ կողմէ, մարդոց փափաքին համաձայն (Ա.Թգ 8.4-7, 9.1-2):

Սաւուղին գործերը ցոյց կու տան իր որակը՝

  • (Ա.Թգ 10.22) Անվստահ էր ե ամչկոտութեամբ կ'արտայայտուէր:
  • Անհոգ էր եւ ժողովուրդին հանդէպ սէր չունէր (11.1-5): Պէտք եղաւ երեք անգամ զինք թագաւոր ընտրելու...Հպարտ եւ ինքնահաւան էր ու Աստուծոյ Խօսքով չէր առաջնորդուէր (13.8-14):
  • Ծոյլ էր, անհոգ եւ զԱստուած արհամարհող (14.1-2, 19):
  • Անհնազանդ էր եւ թշնամիին բարեկամ (15.7-9, 22-23, 32-33):

Դաւիթ Թագաւոր ընտրուեցաւ: Դաւիթ՝

  • Աստուծոյ սրտին համեմատ սիրտ ունէր (13.14):
  • Աստուծոյ հոգիով լեցուած էր (16.13) եւ հոգիով կը քալէր (Բ.Թգ 5.17):
  • Օծութիւն կը փոխանցէր (16.23):
  • Տէրը հետն էր ու միշտ յաղթող էր (18.12-13):
  • Առօրեան կ'ապրէր հաւատքով ու Տիրոջ վստահելով (17.32, 34,35-37):
  • Տիրոջ զօրութեան վստահելով՝ յաղթեց (17.45-47):

Դաւիթ չունէր արտաքին առաւելութիւններ Սաւուղ թագաւորին նման, բայց Աստուած տեսաւ որ Դաւիթին սիրտը իր սիրտին համեմատ էր:

Դուն Տիրոջմով ընտրուած ես սկիզբէն (Եփ 1.4) եւ Դաւիթի նման, պէտք է գիտնաս օծութիւն փոխանցել, ամէն օր Տիրոջ հետ հանդիպում ունենալով:

Նախորդ Հրապարակում Վախճանաբանութիւն - Մայրը եւ Իր Տղայ Զաւակը (Յայտնութիւն Յովհաննու 12)
Յաջորդ Հրապարակում Գերբնական Քայլեր՝ Բնական Պայմաններու Մէջ (Մատթէոս 14.22-36)