Յիսուս մեզ կանչած է` երկրի վրայ Իր եկեղեցին ըլլալու համար: Այսօր Ան մեր միջոցաւ երկրի վրայ կը խօսի ու կը գործէ:

Այս նիւթին մէջ պիտի տեսնենք, թէ ի՞նչ է եկեղեցին, ի՞նչպէս կը կառուցուի եւ ի՞նչ է իր պաշտօնը:

Եկեղեցի բառը կու գայ յունարէն էքլէզիա բառէն եւ կ'ակնարկէ հաւատացեալներու համախմբումին:

Եկեղեցին՝

  • Քրիստոսի մարմինն է (Ա. Կր 12.12-31) եւ Քրիստոս եկեղեցիին գլուխն է:
  • Մկրտութեամբ Քրիստոսի միացած է (Հռ 6.3-4):
  • Քրիստոսի հարսն է (Եփ 5.22-33) եւ մաքրուած է Քրիստոսով:
  • Ճիւղն է, իսկ տունկը Քրիստոսն է (Յհ 15.1-11):
  • Քրիստոսէն պարգեւ ստացած է (Եփ 4.7) եւ իւրաքանչիւր հաւատացեալ պէտք է գործածէ իր ստացած պարգեւը (Հռ 12.6):

Եկեղեցին կը կառուցուի զԱստուած պաշտելով, խօսքը սորվեցնելով (Գրծ 2.41, 4.1-4) եւ միութեան համար աղօթքով հսկելով (Գրծ 4.23-24): Միութեան համար կը հսկենք նաեւ մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի ըլլալով (Գրծ 4.32): Եկեղեցին նաեւ կը կառուցուի Աստուծոյ հանդէպ անկեղծ ըլլալով (Գրծ 5.1-11):

Եկեղեցին հոգեւոր պատերազմ կ'ընէ (Եփ 6.12) Տիրոջ խօսքով (Բ. Կր 10.5): Մեր պարտականութիւնն է մթնոլորտը լեցնել Քրիստոսով, գիտնալով՝ որ Չարէն անբաղդատելիօրէն աւելի զօրաւոր ենք (Ա. Յհ 4.4):

Մենք խաւարի իշխանութենէն ազատած ենք (Կղ 1.13) եւ Քրիստոսի իշխանութեան տակ ենք: Հետեւաբար, Սատանան այլեւս մեր վրայ իրաւունք եւ իշխանութիւն չունի (Կղ 2.15):

Նախորդ Հրապարակում Առաքելութեան Պաշտօնը
Յաջորդ Հրապարակում Ուրիշ Մխիթարիչ Մը