Պօղոս առաքեալ Ա.Կր 12.8-10-ին մէջ կը խօսի ինը գերբնական պարգեւներու մասին: Այս պարգեւները կը բաժնուին երեք խումբերու.

  1. Ներշնչական պարգեւներ՝ իմաստութեան խօսք, գիտութեան խօսք, հոգիներ զանազանելու պարգեւ
  2. Զօրութեան պարգեւներ՝ հաւատքի պարգեւ, հրաշագործութեան պարգեւ, բժշկութեան պարգեւ
  3. Յայտնութեան եւ խօսող պարգեւներ՝ մարգարէութեան պարգեւ, լեզուներ խօսելու պարգեւ, լեզուները թարգմանելու պարգեւ

Պօղոս առաքեալ կը թելադրէ բոլոր հաւատացեալներուն հոգեւոր պարգեւները ստանալու համար փափաքիլ եւ ամէն ջանք ընել (Ա. Կր 14.1):

Այս պարգեւները գերբնական են եւ տրամաբանութեամբ չեն չափուիր, այլ միայն հաւատքով: Անոնք կը տարբերին մարդոց բնածին տաղանդներէն: Թէեւ ծայառութեան մէջ մեր ձիրքերը կը գործածուին, բայց գերբնական պարգեւները բնածին չեն եւ չեն կիրարկուիր առանց Սուրբ Հոգիին ներգործող զօրութեան:

Սուրբ Հոգին կը գործակցի մեր նուիրումին համաձայն: Ինչքան մեր անձը խոնարհեցնենք, այնքան առիթ կու տանք Սուրբ Հոգիին:

Գերբնական պարգեւները Քրիստոնէական դերեր չեն, ոչ ալ Սուրբ Հոգիին պտուղները (Գղ 5.22): Երբ աճինք սիրոյ մէջ եւ Հոգիին պտուղները բացայայտ երեւին մեր առօրեային մէջ, կը նկատենք մեր մղիջ պարգեւները (եկեղեցիին մէջ մատակարարելու պարգեւները՝ Հռ 12.3-9), որոնք մեզ չափահաս կը դարձնեն մեր հոգեւոր պարգեւը ճանչնալու համար:

Համարձա՛կ ըլլանք յայտնաբերելու եւ ստանալու մեր պարգեւը: Կարդա՛ք ատոնց մասին եւ խօսինք պարգեւները գործածող մարդոց հետ: Աղօթե՛նք պարգեւներուն համար եւ լիովին Սուրբ Հոգիին յանձնուինք: Յարատեւող ըլլանք, որովհետեւ պարգեւները յայտնաբերելը ժամանակի եւ խիզախութեան կը կարօտի:

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԸ

Մարգարէութիւնը գերբնական արտայայտութիւն է եւ յայտնութեան երեք պարգեւներէն կարեւորագոյնն է: Ներկայ օրերուն, մարգարէութեան պարգեւը լաւ ձեւով ըմբռնելու համար մեծ օգուտ են լեզուներու պարգեւը եւ թարգմանութեան պարգեւը եւ անծանօթ լեզուներուն թարգմանուիլը համազօր է մարգարէութեան պարգեւին(Ա.Կր 14.1-5):

Մարգարէները Աստուծոյ միտքը եւ կամքը մարդոց հաղորդելու անմիջական գործիքներ են: Անոնք կ'ունենան տրամադրուած ինքնութիւն:

Եբրայերէնով՝ «նապի» ([nabiy’ /naw•bee/]) ըսել է մարգարէ: Իսկ «մարգարէանալ» կը նշանակէ «հոսիլ», այսինքն՝ «պղպջալով դուրս ժայթքիլ» (Սղ 45.1): Յունարէնով՝ «փրոֆեթիա» (προφητεία [propheteia /prof•ay•ti•ah/]) ըսել է «մարգարէանալ», որ կը նշանակէ «խօսիլ մէկու մը փոխարէն»:

Մարգարէն Աստուծոյ փոխարէն խօսողը կ'ըլլայ: Ան Աստուծոյ անունով եւ իշխանութեամբ կը խօսի (Ելք 7.1) եւ կ'ըլլայ այն բերանը՝ որմէ Աստուած կը խօսի մարդոց (Եր 1.9: Ես 51.16):

Աստուած մարգարէութիւնը տալու համար կը գործածէ շատ մը ձեւեր եւ միջոցներ, օրինակի համար՝ երաժշտութեան միջոցաւ ներշնչելով (Դ.Թգ 3.15) կամ վայրեր ղրկելով (Եր 18.1-5): Ան կը թելադրէ ճնշումներէն ազատագրուիլ մարգարէութիւնը տալու համար (Գ.Թգ 19.1-18):

Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէութիւնները ընդհանրապէս կեդրոնացած կ'ըլլային «Մեսիա»ին գալուստին վրայ: Մարգարութեան պարգեւը օրինաւոր ձեւով սկսաւ կիրարկուիլ Սամուէլ մարգարէի օրերուն, ուր կային դպրոցներ (Ա.Թգ 19.18-24: Դ.Թգ 2.3,15, 4.38): Մարգարէները եւ աշակերտները միայն մարգարէական նախագիտելիքները չէին սորվեր, այլ՝ քարոզելով կը ճշդէին նաեւ բարոյական եւ կրօնական զեղծումները:

Նոր Կտակարանին մէջ, Յիսուս եկեղեցիին մեծ մարգարէն էր եւ է: Եկեղեցիին մէջ կար նաեւ մարգարէներու յստակ կարգ մը (Ա.Կր 12.28: Եփ 2.20, 3.5), որոնք Աստուծոյ կողմէ նոր յայտնութիւններ ըրին:

Մարգարէն կը տարբերի «ուսուցիչէն», որուն պաշտօնն է փոխանցել կանխաւ յայտնուած ճշմարտութիւնները: Ներկայիս, ամբողջ եկեղեցին, աշխարհին համար մարգարէ կրնայ նկատուիլ, որովհետեւ սկզբունքով մեռած է աշխարհէն եւ տրամադրուած է Աստուծոյ եւ Անոր Խօսքը փոխանցելու գործին: Այս պատճառով Պօղոս առաքեալ կը յորդորէ բոլոր հաւատացեալները, որ մարգարէութեան պարգեւը փափաքին (Ա.Կր 14.1):

Մարգարէութեան պարգեւը ունեցողը զօրաւոր պէտքը կը զգայ բերանացի արտայատուելու եւ զօրաւոր կարողութիւն ունի ուրիշներուն նկարագիրը եւ շարժառիթը զանազանելու: Պէտք է ան ամբողջ սրտով նուիրուած ըլլայ իր ստանձնած բոլոր գործերը ընելու, ըլլայ սրբագրուելու ատակ եւ ծայրայեղօրէն հաւատարիմ: Ան ճշմարտութեան սիրոյն տառապանք կրել կամեցող է եւ ճշմարտութիւնը սահմանելու համար՝ համոզող:

Ճշմարտութիւնը հռչակելու իր զօրաւոր փափաքին պատճառով, մարդիկ կրնան մարգարէութեան պարգեւը ունեցողը դատել որպէս անհանդուրժող, անընդունակ, կոշտ եւ անհամբեր: Ընդհանուր խումբին նկատմամբ ունեցած իր հետաքրքրութիւնը կրնայ նկատուիլ իբրեւ անհատներու նկատմամբ անհետաքրքրութիւն: Նաեւ արդիւնքներ ձեռք բերելու համար իր ջանքերը կրնան նկատուիլ իբրեւ ուրիշներուն ուշադրութիւնը գրաւելու հնարքներ իսկ որոշում առնելու իր փափաքը կը նկատուի իբրեւ հոգեւոր աճման անտեսում: Այս բոլորը կրնան արգելք հանդիսանալ անձնական մտերիմ յարաբերութիւններու մշակման:

Մարգարէութիւնը տրամադրուած ինքնութիւն է եւ կարեւոր է որ մեր անձերը նուիրումի եւ գին վճառելու վիճակին մէջ դնենք, մեր կոչումը արժեւորելով եւ ամէն օր Աստուծոյ ներկայութեան կենալով, որովհետեւ առանց Աստուծոյ հետ յարաբերութեան՝ չենք կրնար մեր կոչումը իր լրումին հասնցել:

Նախորդ Հրապարակում Համր Դիւահարին Բժշկութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Իմաստութեան Պարգեւը