Սէրը հիմ մըն է ամուսնութեան համար, եւ առանց սիրոյ կարելի չէ ամուսնութիւնը յաջողութեան հասցնել:
Բայց ի՞նչ է իսկական սէրը:
Ի՞նչ են սիրոյ երեք հանգրուանները:
Ի՞նչպէս զանազանել իսկական կամ կարծեցեալ սէրը:

Նախորդ Հրապարակում «Լոյս Ըլլայ» ու Լոյս Եղաւ (Ծն 1.3)
Յաջորդ Հրապարակում Մկրտութիւն Ամպին ու Ծովուն Մէջ (Ա.Կր 10.1-22)