Աստուածաշունչին մէջ կը կարդանք, թէ՝ «Քրիստոս Աստուծոյ բոլոր խոստումներուն Այոն է» (Բ.Կր 1.20), սակայն շատ անգամ կեանքի պայմանները հակառակ են այդ խոստումներուն:

Մենք պէտք ունինք հասկնալու Յիսուսի յանձն առած զոհողութիւնը, ոչ միայն միտքով, այն նաեւ սրտով, որպէսզի առանց խղճահարութեան կենանք Աստուծոյ առջեւ՝ առնելու համար մեր իրաւունքները:

Նախորդ Հրապարակում Ղուկասի Փափաքը Թէոփիլոսը Արձակելու
Յաջորդ Հրապարակում Որո՞ւն Լուծը Կը Կրես